II. MODEL TYGODNIOWY - NIEDZIELA

[POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ] [MODLITWY - MODEL DZIENNY] [MODLITWY - MODEL TYGODNIOWY]


PRZENAJŚWIĘTSZA TRÓJCA

MODLITWY PORANNE

P. Panie, naucz nas modlić się.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWIELBIENIE

P. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry.

W. Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

P. On posłał nam Chrystusa, naszego Odkupiciel,

W. Który zbawił nas przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.

P. On zesłał nam Ducha Świętego,

W. Aby tchnął w nas życie Boże.

P. Boże, nasz Panie, Ty nam dałeś nowy dzień. Niech nasze serca odnajdują światło w ciemności, Stwórcę w stworzeniu i Dawcę w darach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

REFLEKSJA

A. Święty Wincenty Pallotti pisze o Przenajświętszej Trójcy: „Boże mój, w swej nieskończonej miłości stworzyłeś mnie na swój obraz i podobieństwo, i obdarzyłeś mnie wolną wolą. Pomóż mi tak korzystać z Twoich darów i udoskonalać siebie, abym stał się cały Twoim żywym obrazem: Ojca, Syna i Ducha Świętego, obrazem Twoich nieskończonych przymiotów i doskonałości”.

Albo:

B. Święty Wincenty Pallotti pisze w Regule Wielkiej: „Zaraz po wstaniu i w ciągu dnia niech wszyscy czynią znak krzyża i odnawiają swą ufność w Bogu, aby zostali umocnieni potęgą Ojca, oświeceni mądrością Syna i uświęceni miłością Ducha Świętego”.

Chwila ciszy.

MODLITWA APOSTOLSKA ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

P. Ojcze Przedwieczny, Ty pragniesz, aby wszyscy zostali zbawieni.

W. Wielkie jest Twoje miłosierdzie. * Spraw, * aby wszyscy ludzie poznali i umiłowali Ciebie.

P. Z głęboką wiarą w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa prosimy:

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Słowo Przedwieczne, Zbawicielu całego stworzenia, przyprowadź wszystkich do siebie.

W. Dla nich byłeś posłuszny aż do śmierci krzyżowej.

P. Wejrzyj na zasługi Twej Matki oraz wszystkich Aniołów i Świętych, którzy orędują za nami.

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Duchu Święty Boże, przez nieskończone zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa…

W. Rozpal w sercach wszystkich gorącą i wszechmocną miłość swoją, * aby się stała jedna owczarnia i jeden pasterz, * i aby wszyscy Boskie Twe miłosierdzie mogli wysławiać w niebie.

P. Królowo Apostołów i wszyscy Aniołowie i Święci, proście Pana żniwa.

W. Aby posłał robotników na żniwo swoje * i zlitował się nad ludem swym, * aby wszyscy zjednoczeni z Nim i z Ojcem, i z Duchem Świętym, * radować się mogli na wieki. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Albo:

P. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

ROZMYŚLANIE

Modlitwa przed rozmyślaniem:

P. Święty Wincenty Pallotti zachęca nas, abyśmy oddychali Bogiem, znajdowali Boga we wszystkim, ukazywali Boga innym, promieniowali obecnością Bożą.

W. Ojcze niebieski, * Niech nasze serca będą oddane Tobie bez reszty. * Napełnij nas wielką miłością do Ciebie i bliźniego. * Niech czas rozmyślania * będzie światłem, które rozjaśnia nam drogę. * Niech nas umocni, * abyśmy mogli Ci służyć. Amen.

Modlitwa po rozmyślaniu:

P. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie łaski i oświecenia, których nam udzieliłeś. Pomóż nam odnosić z nich korzyści.

W. Sami nic nie możemy uczynić, * z Tobą możemy wszystko. * Z miłości ku Tobie * chcemy czynić wszystko dla Ciebie.

Jeśli modlitwa nie kończy się rozmyślaniem, mówi się:

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na pocztątku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

[POWRÓT]


MODLITWY W CIĄGU DNIA

P. Bądź uwielbiony, Panie.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

P. Pan nasz, Jezus Chrystus, jest obecny wśród nas w Sakramencie Eucharystii. W swej nieskończonej miłości pragnie, aby trwało w nas Jego życie, dlatego mówi: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Złóżmy Mu nasze uwielbienie i dziękczynienie.

Albo:

P. O święta Uczto.

W. W której Chrystusa przyjmujemy, * odnawiamy pamiątkę Jego Męki, * duch napełnia się łaską * i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały (O. W. Alleluja).

Albo pieśni eucharystyczne:

1. Bądźże pozdrowiona
2. Jezusa ukrytego
3. Witam Cię, witam

P. Módlmy się. Boże, który w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Albo:

P. Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym Sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana. Który żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.

Albo (w Okresie Narodzenia Pańskiego):

P. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie; spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Albo (w Okresie Wielkanocnym):

P. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

REFLEKSJA

A. Święty Wincenty Pallotti pisze o Bogu i stworzeniu: „Boskie dzieło stworzenia i zachowania świata oraz zbawienia, uświęcenia i wyniesienia do chwały wiecznej całej ludzkości jest dziełem nieskończonej miłości i miłosierdzia Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Módlmy się, abyśmy to dzieło Przenajświętszej Trójcy w sobie urzeczywistniali, pielęgnowali i coraz bardziej cenili”.

Albo:

B. Święty Wincenty Pallotti pisze o Przenajświętszej Trójcy i stworzeniu: „Wierzę w Ojca, Syna i Ducha Świętego; jedynego Boga, który jest wieczny, nieskończony, niezmierzony, niepojęty. Boże mój, jesteś nieskończoną dobrocią i jako taki pragniesz nieskończenie się udzielać. Przepełniony odwieczną miłością i miłosierdziem zaplanowałeś dzieło stworzenia, aby dać się bez reszty temu, co stworzyłeś. Wszystkiego, co stworzyłeś, pozwoliłeś nam używać dla zaspokojenia naszych życiowych potrzeb. Chcemy korzystać z tego jak dobrzy rządcy, aby osiągnąć cel ostateczny w chwale”.

Chwila ciszy.

MODLITWA

P. Trójco Przenajświętsza: Ojcze i Synu, i Duchu Święty.

W. Klękamy przed Tobą, Pełnio świętości, * i dziękujemy Ci za wszystkie wyświadczone nam łaski.

P. Chwalimy i błogosławimy Cię, Ojcze niebieski.

W. Ty stworzyłeś świat z niczego mocą swej nieskończonej miłości. * Ty obdarzyłeś nas rozumem i przeznaczyłeś na to, * abyśmy się stali obrazem Twego Syna. * Przez Niego * poznajemy Cię jako Ojca i jak Ojca kochamy. * Spodziewamy się, * że będziemy z Nim oglądać Cię w chwale wiecznej.

P. Chwalimy i błogosławimy Cię, Jezu Chryste, Jednorodzony Synu Ojca.

W. Ty z miłości do nas * stałeś się jednym z nas, aby nas odkupić.

P. Chwalimy i błogosławimy Cię, Duchu Święty.

W. Ty przez chrzest dałeś nam udział w swoim boskim życiu * i uczyniłeś nas dziedzicami królestwa Bożego. * W sakramencie bierzmowania * odcisnąłeś na nas swe znamię * i jeszcze ściślej związałeś nas z Kościołem.

P. Trójco Przenajświętsza, nieskończona dobroci i miłosierdzie, zjednocz nas z Chrystusem i spraw, aby kiedyś wszystkie ludy i narody połączyły się w wysławianiu Twojej chwały.

W. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

P. Módlmy się za naszych zmarłych współbraci, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. * Amen.

[POWRÓT]


MODLITWY WIECZORNE

P. Przychodzimy dziękować Ci Panie.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

WPROWADZENIE

P. Trójco Przenajświętsza, stajemy przed Tobą u schyłku dnia.

W. Ofiarujemy Ci trudy i radości tego dnia * i dziękujemy Ci za miłość, którą otrzymaliśmy * i którą daliśmy innym. * Przyjmij dobro spełnione dla Twojej chwały * i dla zbawienia wszystkich ludzi.

P. Trójco Przenajświętsza, dobroci jedyna. Nic, co grzeszne, nie może się ostać przed Tobą.

W. Usuń wszystko, co nas od Ciebie oddala. * Daj wzrost wszystkiemu, * co do Ciebie prowadzi.

RACHUNEK SUMIENIA - REFLEKSJA

A. Podstawą naszego życia, jako pallotynów, jest nasza konsekracja. W istotnym punkcie mówi ona: „Dla większej chwały Boga (...) oddaję, poświęcam i składam w ofierze całego siebie temuż Bogu wszechmogącemu (...)”.

Albo:

B. Podstawą naszego życia, jako pallotynów, jest nasza konsekracja, święty Wincenty pisze: „Duch konsekracji zaleca publiczne złożenie tego świętego zobowiązania, które dotyczy wszystkich, czy to ludzi świeckich, zakonników czy księży, aby zawsze żyć w Bogu, pracować dla Boga, myśleć i mówić o Bogu. Zmysłów ciała i mocy ducha oraz wszystkiego, co stworzone, używać mamy dla większej chwały Boga oraz dla uświęcenia siebie i naszych braci”.

— Czy jesteśmy świadomi, że żyje w nas i działa Trójca Święta?

Chwila ciszy.

— Czy nasze modlitwy i prace mają za cel oddanie czci Bogu, czy też osiągnięcie osobistego zadowolenia?

Chwila ciszy.

— Pomyślmy o nadziei na udział w życiu Trójcy Świętej w przyszłej chwale.

Chwila ciszy.

MODLITWA

P. Święty Wincenty Pallotti! Pragnąłeś ukochać nieskończonego Boga tak, jak to jest tylko możliwe.

W. Uproś nam łaskę, abyśmy nie szukali i nie pragnęli świata, * lecz Boga, zawsze i we wszystkim.

P. Nie rozum, nie wola, nie serce, lecz Bóg.

W. Nie pokarm i napój, * nie szaty, nie spoczynek, * nie dobra tego świata, * lecz Bóg.

P. Nie bogactwa i honory, nie godności i zaszczyty, lecz Bóg.

W. Bóg zawsze i we wszystkim.

P. Maryjo, Matko wiary, przez Chrystusa ukochałaś Ojca — Miłość Nieskończoną, a Twój udział w Jego niepojętym dziele zbawienia był większy niż udział aniołów i świętych.

W. Wstawiaj się za nami, abyśmy rozpoznawali Nieskończoną Miłość * i jak najlepiej wypełniali plany naszego Stwórcy.

P. Ojcze Przedwieczny, na Twoją nieskończoną cześć i chwałę jednoczymy się z ofiarą krzyżową Jezusa i posłuszeństwem Jego Matki.

W. Dziękujemy Ci, * jak gdybyś już udzielił nam łaski pełnego poznania i miłowania Cię na wieki. Amen.

PROŚBY

P. Módlmy się o powołania i o apostolskiego ducha wśród wszystkich ochrzczonych:

P. Przez najświętsze tajemnice odkupienia ludzkiego:

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Przez zasługi i wstawiennictwo Matki Najświętszej oraz wszystkich aniołów i świętych:

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Królowo Apostołów oraz wszyscy aniołowie i święci, proście Pana żniwa,

W. Aby posłał robotników na żniwo swoje * i zlitował się nad ludem swym, * abyśmy z Nim i z Ojcem, i z Duchem Świętym * mogli się radować na wieki. Amen.

P. Módlmy się za naszych braci i siostry w Chrystusie:

W. Boże, przyjdź z pomocą Twoim sługom, * którzy w Tobie pokładają nadzieję.

P. Módlmy się za naszych dobroczyńców.

W. Panie, obdarz życiem wiecznym tych wszystkich, * którzy dla Twego imienia okazali nam dobroć.

P. Módlmy się za wszystkich zmarłych, a zwłaszcza za naszych współbraci, krewnych i przyjaciół:

W. Wzbudź ich do życia w chwale zmarłych, * których odkupiłeś najdroższą Krwią Twoją.

Modlitwa w oktawie Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Po śmierci współbrata dodaje się:

P. Polecajmy dziś szczególnie Panu naszego współbrata N. (naszych współbraci N.N.), którego (których) z tego świata wezwał do siebie.

W. Wysłuchaj, o Boże, modlitwy, * które nasza wspólnota zanosi do Ciebie z wiarą w zmartwychwstałego Pana, * i umocnij naszą nadzieję, * że razem z naszym współbratem N. (naszymi współbraćmi N.N.), którego (których) z tego świata wezwałeś do siebie, * zmartwychwstaniemy w Chrystusie do nowego życia. Amen.

MODLITWY OKRESOWE

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

P. Wznosimy do Ciebie, Panie, naszą wieczorną modlitwę. Niech zstąpi na nas Twoje miłosierdzie. Twój jest dzień i noc jest Twoja. Kiedy zgaśnie światło dnia, niechaj nas oświeca światło Twojej prawdy. Bądź z nami w spokoju nocy i w godzinę naszego wiecznego spełnienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Niech nas błogosławi i strzeże łaskawy i miłosierny Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W. Amen.

HYMN: Ciebie, Boże, chwalimy

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu, wszystka ziemia cześć oddaje.

Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini nieustannym głoszą pieniem:

Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia majestatu chwały Twojej.

Ciebie przesławny chór Apostołów, Ciebie Proroków
poczet chwalebny, Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

Ciebie po wszystkiej ziemi wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu, godnego uwielbienia,
prawdziwego i Jedynego Twojego Syna, Świętego także Ducha Pocieszyciela.

Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.

Ty skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym Królestwo niebios.

Ty po prawicy Boga zasiadasz w ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia: tak wszyscy wierzymy.

Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom, których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich w wiekuistej chwale.

Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu,
i rządź nim, i wywyższaj go aż na wieki.

Po wszystkie dni błogosławimy Ciebie
i wysławiamy imię Twe na wieki,
na wieki bez końca.

Racz, Panie, tej nocy zachować nas od złego,
zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.

Niech miłosierdzie Twoje okaże się nad nami,
jako i my w Tobie nadzieję pokładamy.

W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
nie będę zawstydzony na wieki.

Albo:

Ciebie, Boże, wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała;
Ciebie, Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i niebiosy,
Cheruby, Serafinowie
ślą wieczystej pieśni głosy:

Święty, Święty nad Świętymi
Bóg zastępów, Król łaskawy,
pełne niebo z kręgiem ziemi
majestatu Twojej sławy!

Apostołów Tobie rzesza,
chór proroków, pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi
z głębi serca, ile zdoła,
głosy ludów zgodzonymi
wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna, Słowo wiekuiste,
z Duchem, wszechświat wielbi cały.
Królem chwały Tyś, o Chryste!

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem!

Tyś pokruszył śmierci wrota,
starł jej oścień w męki dobie
i rajskiego kraj żywota
otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
W chwale Ojca, Syn Jedyny,
lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny!

Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech, co plami,
gdyś odkupił nas od zbrodni
drogiej swojej krwi strugami.

Ze świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw, o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje!

Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy,
my w dzień każdy, Władco świata,
imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie,
pieśń, co sławi Twoje czyny.
O, w dniu onym racz nas, Panie,
od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym,
tym, co żebrzą Twej opieki:
W Tobie, Panie, zaufałem,
nie zawstydzę się na wieki!

[POWRÓT]