II. MODEL TYGODNIOWY - PONIEDZIAŁEK

[POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ] [MODLITWY - MODEL DZIENNY] [MODLITWY - MODEL TYGODNIOWY]


JEZUS CHRYSTUS, APOSTOŁ OJCA

MODLITWY PORANNE

P. Panie, naucz nas modlić się.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWIELBIENIE

P. Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste!

W. Chwała i cześć na wieki!

P. Chwała Tobie, Apostole Ojca Przedwiecznego!

W. Chwała Tobie, Ofiaro za zbawienie świata!

P. Chwała Tobie, Zmartwychwstały, w chwale nieba!

W. Chwała Tobie w Twoim świętym Kościele!

P. Panie Jezu Chryste, my, Twój lud, przychodzimy, aby Ci dziękować za ten nowy dzień. Otwórz nasze uszy, abyśmy mogli słyszeć dzisiaj Twój głos. Serca napełnij wiarą, aby nasze życie mogło się Tobie podobać. Spraw, abyśmy z Tobą byli zawsze zjednoczeni. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.

W. Amen.

REFLEKSJA

A. Prawo Stowarzyszenia (nr 10) mówi: „Duch, którym żyją wszyscy członkowie Stowarzyszenia, nabiera wciąż nowego żaru z miłości, jaką Chrystus przyniósł na ziemię. Jako Apostoł Ojca Przedwiecznego ukazał On światu, że Bóg jest nieskończoną miłością; wzywa też człowieka stworzonego od początku na obraz Boży i przez śmierć swoją odrodzonego do życia w łasce, aby bez reszty poświęcił się Bogu i służbie ludziom oraz współpracował dla zbawienia świata”.

Albo:

B. Święty Wincenty Pallotti mówi o posłannictwie Chrystusa: „Pan nasz, Jezus Chrystus, jest Apostołem Ojca Przedwiecznego, posłanym dla wynagrodzenia Bogu obrazy Jego czci i dla zbawienia wszystkich ludzi. Apostolstwem Jezusa Chrystusa jest Jego życie w posłuszeństwie woli Ojca, przez które dokonało się zbawienie”.

Chwila ciszy.

MODLITWA APOSTOLSKA ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

P. Ojcze Przedwieczny, Ty pragniesz, aby wszyscy zostali zbawieni.

W. Wielkie jest Twoje miłosierdzie. * Spraw, * aby wszyscy ludzie poznali i umiłowali Ciebie.

P. Z głęboką wiarą w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa prosimy:

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Słowo Przedwieczne, Zbawicielu całego stworzenia, przyprowadź wszystkich do siebie.

W. Dla nich byłeś posłuszny aż do śmierci krzyżowej.

P. Wejrzyj na zasługi Twej Matki oraz wszystkich Aniołów i Świętych, którzy orędują za nami.

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Duchu Święty Boże, przez nieskończone zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa…

W. Rozpal w sercach wszystkich gorącą i wszechmocną miłość swoją, * aby się stała jedna owczarnia i jeden pasterz, * i aby wszyscy Boskie Twe miłosierdzie mogli wysławiać w niebie.

P. Królowo Apostołów i wszyscy Aniołowie i Święci, proście Pana żniwa.

W. Aby posłał robotników na żniwo swoje * i zlitował się nad ludem swym, * aby wszyscy zjednoczeni z Nim i z Ojcem, i z Duchem Świętym, * radować się mogli na wieki. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Albo:

P. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: „Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział”. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

ROZMYŚLANIE

Modlitwa przed rozmyślaniem:

P. Święty Wincenty Pallotti zachęca nas, abyśmy oddychali Bogiem, znajdowali Boga we wszystkim, ukazywali Boga innym, promieniowali obecnością Bożą.

W. Ojcze niebieski, * Niech nasze serca będą oddane Tobie bez reszty. * Napełnij nas wielką miłością do Ciebie i bliźniego. * Niech czas rozmyślania * będzie światłem, które rozjaśnia nam drogę. * Niech nas umocni, * abyśmy mogli Ci służyć. Amen.

Modlitwa po rozmyślaniu:

P. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie łaski i oświecenia, których nam udzieliłeś. Pomóż nam odnosić z nich korzyści.

W. Sami nic nie możemy uczynić, * z Tobą możemy wszystko. * Z miłości ku Tobie * chcemy czynić wszystko dla Ciebie.

Jeśli modlitwa nie kończy się rozmyślaniem, mówi się:

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na pocztątku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

[POWRÓT]

MODLITWY W CIĄGU DNIA

P.Bądź uwielbiony, Panie.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

P. Chwała i cześć niech będzie na wieki.

W. Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.

P. Chwała Tobie, prawdziwy Chlebie z nieba, żywy i życiodajny.

W. Chwała Tobie, przedziwna Tajemnico miłości.

P. Chwała Tobie, Pokarmie dzieci Bożych, Chlebie głodnych, Pociecho umierających.

W. Chwała Tobie, Ciało Pańskie * złożone w ofierze na ołtarzu krzyża.

P. Ze wszystkimi aniołami i świętymi, z każdym, kto pokłada ufność w Twoim imieniu wołamy:

W. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, * w Sakramencie Twojej miłości.

P. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś ziarnem pszenicznym, które dla nas obumarło. Twoja śmierć dała nam życie. Obdarz nas odwagą, abyśmy żyli i pracowali jako wspólnota apostolska i przynosili owoc obfity. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

REFLEKSJA

A. Święty Wincenty Pallotti stawia przed nami, jako wzór, Chrystusowego ducha ofiary: „Przez tajemnicę Wcielenia Pan nasz, Jezus Chrystus, przyszedł na świat w duchu ofiary i w tym samym duchu żył i umarł na krzyżu. Z miłości do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, musimy więc zniszczyć w sobie wszelkie skłonności, które obrażają Boga, praktykując ducha ofiary w życiu i w chwili śmierci, od czasu wstąpienia do Stowarzyszenia aż do śmierci”.

Albo:

B. Święty Wincenty Pallotti mówi o posłannictwie Chrystusa: „Ponieważ Ty, o Boże, jesteś nieskończoną Miłością, umiłowałeś nas i w swoim miłosierdziu zechciałeś, aby Twój Syn Jednorodzony stał się jednym z nas i przyprowadził nas, grzesznych, do Ciebie. Dlatego posłałeś swego Syna jako naszego Odkupiciela”.

Chwila ciszy.

MODLITWA

P. Wszechmogący Boże, Ty stworzyłeś świat ze wszystkim, co zawiera, i na ten świat zapragnąłeś posłać swego Syna. Gdy nadeszła pełnia czasu, stał się On jednym z nas i stoi przed nami jako żywe objawienie Ciebie.

W. Swymi słowami i czynami głosi nam Ciebie, * którego sam z siebie świat poznać nie może.

P. Dlatego prosimy:

W. Daj nam oczy zdolne widzieć Jezusa Chrystusa, * daj nam uszy otwarte na Jego słowo, * daj nam serca, których On dotyka.

P. On jest Światłem świata, lecz także znakiem, "któremu sprzeciwiać się będą”.

W. My również stoimy przed niebezpieczeństwem zgorszenia i niewierności.
P. Dotknij naszego wnętrza i wzbudź w nas siłę do podejmowania pewnych decyzji. Daj nam poznać, co znaczy ufać, przychodzić do Jezusa Chrystusa i zaczynać od nowa. Pomóż nam wytrwać w wierze wbrew wszelkim pokusom.

W. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: „Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział”. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

P. Módlmy się za naszych zmarłych współbraci, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. * Amen.

[POWRÓT]


MODLITWY WIECZORNE

P. Przychodzimy dziękować Ci Panie.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

WPROWADZENIE

P. Panie Jezu Chryste, Ty nas wezwałeś, abyśmy u schyłku dnia przyszli do Ciebie.

W. Ofiarujemy Ci nasze radości i smutki, * nasze sukcesy i niepowodzenia.

P. Ty, po trudzie dnia, powiedziałeś kiedyś swoim Apostołom: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” (Mk 6, 31).

W. U kresu tego dnia * obdarz nas wewnętrznym pokojem i radością Twojej obecności.

P. Panie Jezu Chryste, Apostole i obrazie Ojca!

W. Ty jesteś teraz z nami. * Uwielbiamy Cię.

RACHUNEK SUMIENIA - REFLEKSJA

A. Prawo Stowarzyszenia (nr 18) mówi: „Przez konsekrację oddajemy się całkowicie Bogu i zobowiązujemy się naśladować Jezusa Chrystusa, prowadząc życie określone Prawem Stowarzyszenia. Dlatego przyrzekamy mu czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, wytrwanie, wspólnotę dóbr i ducha służby. W ten sposób odpowiadamy powołaniu, które otrzymaliśmy, aby żyć dla Boga i we wspólnocie braterskiej oddać się na służbę ludziom i światu”.

Albo:

B. Święty Wincenty Pallotti pisze o apostolstwie Chrystusa: „Przykazanie miłości nakazuje nam uwielbiać Boga ponad wszystko i kochać bliźniego jak samego siebie. Jesteśmy więc zobowiązani we wszelki możliwy sposób troszczyć się o własne zbawienie wieczne i zbawienie bliźniego. Zachowując te przykazania naśladujemy Jezusa Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego. Dlatego apostolskie życie Jezusa Chrystusa powinno być przykładem dla naszego apostolstwa”.

— Pomyślmy, jak w pracach dzisiejszego dnia okazywaliśmy nasze poświęcenie się Bogu?

Chwila ciszy.

— Na ile nasze życie ukazywało innym miłość Bożą?

Chwila ciszy.

— Jak okazywaliśmy dzisiaj miłość członkom naszej wspólnoty?

Chwila ciszy.

MODLITWA

P. Panie, inni czekają na nas.

W. Czekają, byśmy coś dla nich uczynili, * czekają na nasze słowo, * liczą na naszą cierpliwość.

P. Jest wielu takich, którzy szukają u nas otwartych drzwi, którzy potrzebują miejsca i czasu na rozmowę z nami. Chcą, byśmy wraz z nimi dźwigali ich ciężary.

W. Panie, jesteśmy gośćmi w Twoim domu. * Przyszliśmy do Ciebie, * a Ty nas wysłuchałeś. * Przyjąłeś nas i dźwigasz z nami nasze brzemię.

P. Oddajemy Ci wszystkich, którzy do nas przychodzą. Przyjmij ich i nas, obciążonych winami.

W. Panie, Ty przyjmujesz nas z radością. * Pozwól nam odpocząć u Ciebie. * Obdarz nas odwagą, * aby nasze drzwi były wciąż otwarte, * aby wszyscy, którzy nas szukają, * znajdowali Ciebie. Amen.

PROŚBY

P. Racz, Panie, tej nocy.

W. Zachować nas bez grzechu.

P. Niech Twoje miłosierdzie będzie zawsze nad nami.

W. Jak w Tobie nadzieję pokładamy.

P. Zmiłuj się nad nami, Panie.

W. Zmiłuj się nad nami.

P. Tyś, Panie, naszą nadzieją.

W. Nie będziemy zawiedzeni na wieki.

P. Módlmy się za naszych współbraci i członków Zjednoczenia.

W. Strzeż, Panie, wszystkich, * zwłaszcza chorych, cierpiących, starszych oraz tych, * którzy mają szczególne trudności.

P. Módlmy się za naszych dobroczyńców.

W. Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym tych, * którzy czynią nam dobro dla Twego imienia.

P. Módlmy się za zmarłych współbraci, członków Zjednoczenia i wszystkich wiernych zmarłych.

W. Wzbudź ich do życia w chwale zmarłych, * których odkupiłeś najdroższą Krwią Twoją.

Modlitwa w oktawie Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Po śmierci współbrata dodaje się:

P. Polecajmy dziś szczególnie Panu naszego współbrata N. (naszych współbraci N.N.), którego (których) z tego świata wezwał do siebie.

W. Wysłuchaj, o Boże, modlitwy, * które nasza wspólnota zanosi do Ciebie z wiarą w zmartwychwstałego Pana, * i umocnij naszą nadzieję, * że razem z naszym współbratem N. (naszymi współbraćmi N.N.), którego (których) z tego świata wezwałeś do siebie, * zmartwychwstaniemy w Chrystusie do nowego życia. Amen.

MODLITWY OKRESOWE

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

P. Panie, błogosław tej nocy wszystkim ludziom. Strzeż tego domu i zachowaj nas od wszelkiego zła.

W. Pozwól nam obudzić się jutro * i służyć Tobie z nową siłą.

P. Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W. Amen.

HYMN: Ciebie, Boże, chwalimy

[POWRÓT]