II. MODEL TYGODNIOWY - WTOREK

[POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ] [MODLITWY - MODEL DZIENNY] [MODLITWY - MODEL TYGODNIOWY]


POWOŁANIE WIERNYCH DO APOSTOLSTWA

MODLITWY PORANNE

P. Panie, naucz nas modlić się.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWIELBIENIE

P. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.

W. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, * On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, * Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

P. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Chwalcie i błogosławcie Jego imię.

W. Albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, * a Jego wierność przez pokolenia. (Ps 100)

P. Kochający Ojcze! Ty z miłości nas stworzyłeś i uczyniłeś swoim ludem. Dzięki Ci składamy. Pomóż nam być dzisiaj świadkami Twojej  miłości.

W. Amen.

REFLEKSJA

A. Święty Wincenty Pallotti pisze o powszechnym apostolstwie: „Kilku rzymskich kapłanów i pobożnych ludzi świeckich rozważało przykazanie Boże zobowiązujące nas kochać bliźniego jak siebie samego. Zrozumieli oni, że wie wypełnią tego przykazania, jeżeli nie wykorzystają skutecznie każdego środka służącego wiecznemu zbawieniu swych bliźnich”.

Albo:

B. Święty Wincenty Pallotti pisze o powszechnym apostolstwie: „Każdy ksiądz, zakonnik czy człowiek świecki, może korzystać z łask apostolstwa, jeżeli wszelkie możliwe środki, talenty, wiedzę, stosunki, pracę zawodową, zajęcia i modlitwy wykorzystuje w tym celu, by dobra nowina naszego Pana Jezusa Chrystusa rozszerzała się na cały świat. Możemy prześcigać się w wysiłkach dla dobra apostolstwa, gdyż Bóg ocenia wartość pracy według intencji serca i możliwości swoich stworzeń”.

Chwila ciszy.

MODLITWA APOSTOLSKA ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

P. Ojcze Przedwieczny, Ty pragniesz, aby wszyscy zostali zbawieni.

W. Wielkie jest Twoje miłosierdzie. * Spraw, * aby wszyscy ludzie poznali i umiłowali Ciebie.

P. Z głęboką wiarą w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa prosimy:

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Słowo Przedwieczne, Zbawicielu całego stworzenia, przyprowadź wszystkich do siebie.

W. Dla nich byłeś posłuszny aż do śmierci krzyżowej.

P. Wejrzyj na zasługi Twej Matki oraz wszystkich Aniołów i Świętych, którzy orędują za nami.

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Duchu Święty Boże, przez nieskończone zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa…

W. Rozpal w sercach wszystkich gorącą i wszechmocną miłość swoją, * aby się stała jedna owczarnia i jeden pasterz, * i aby wszyscy Boskie Twe miłosierdzie mogli wysławiać w niebie.

P. Królowo Apostołów i wszyscy Aniołowie i Święci, proście Pana żniwa.

W. Aby posłał robotników na żniwo swoje * i zlitował się nad ludem swym, * aby wszyscy zjednoczeni z Nim i z Ojcem, i z Duchem Świętym, * radować się mogli na wieki. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Albo:

P. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: „Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział”. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

ROZMYŚLANIE

Modlitwa przed rozmyślaniem:

P. Święty Wincenty Pallotti zachęca nas, abyśmy oddychali Bogiem, znajdowali Boga we wszystkim, ukazywali Boga innym, promieniowali obecnością Bożą.

W. Ojcze niebieski, * Niech nasze serca będą oddane Tobie bez reszty. * Napełnij nas wielką miłością do Ciebie i bliźniego. * Niech czas rozmyślania * będzie światłem, które rozjaśnia nam drogę. * Niech nas umocni, * abyśmy mogli Ci służyć. Amen.

Modlitwa po rozmyślaniu:

P. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie łaski i oświecenia, których nam udzieliłeś. Pomóż nam odnosić z nich korzyści.

W. Sami nic nie możemy uczynić, * z Tobą możemy wszystko. * Z miłości ku Tobie * chcemy czynić wszystko dla Ciebie.

Jeśli modlitwa nie kończy się rozmyślaniem, mówi się:

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na pocztątku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

[POWRÓT]

MODLITWY W CIĄGU DNIA

P.Bądź uwielbiony, Panie.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

P. Panie Jezu Chryste, wcielony Synu Boży, jesteś tutaj obecny w Najświętszym Sakramencie.

W. Klękamy przed Tobą i wielbimy Ciebie.

P. Aby nas zbawić, ogołociłeś samego siebie stając się Człowiekiem i naszym Bratem.

W. Wielbimy Twoje święte Wcielenie.

P. Twoja śmierć nie była końcem, lecz początkiem nowego i wiecznego życia. Przez nią otworzyłeś nam drogę do Ojca.

W. Wielbimy Twą śmierć, która przynosi nam życie.

P. Ofiara Twej śmierci jest zawsze obecna w tym świętym Sakramencie.

W. Wielbimy Cię w Najświętszym Sakramencie ołtarza.

P. Panie Jezu Chryste, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowieku. Na krzyżu zwyciężyłeś śmierć. Ty jesteś naszym pokarmem i napojem, przez co mamy udział w Twoim nowym życiu. Nie pozwól nam być ślepymi na znaki Twej miłości, ale spraw, abyśmy uświadamiali sobie Twą bliskość. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

REFLEKSJA

A. Święty Wincenty Pallotti pisze o potrzebie apostolskiego zapału: „Opatrzność Boska zobowiązuje nas do wspierania naszych braci i sióstr w ich doczesnych potrzebach i udzielania im pomocy w trudnościach duchowych. Powinniśmy więc pomagać sobie wzajemnie na drodze do ostatecznego celu. Nikt nie może pozostać obojętny widząc, że bliźniemu grozi potępienie. Tak, każdy musi się starać zapobiec wiecznej zagładzie bliźniego i użyć wszelkich środków dla jego zbawienia”.

Albo:

B. Święty Wincenty Pallotti pisze o podstawach apostolstwa: „Bóg jest miłością. Kocha nas i troszczy się o nas nieustannie. Ponieważ wszyscy ludzie, jako stworzenia, są żywym obrazem tej miłości, muszą starać się o doskonałą miłość bliźniego. Potwierdza to wyraźnie przykazanie miłości. Dlatego każdy z osobna i wszyscy razem zobowiązani są przy pomocy posiadanych darów natury i łaski przyczyniać się do zbawienia wszystkich”.

Chwila ciszy.

MODLITWA

P. Panie, Ty obdarzyłeś nas swoją miłością i otwierasz nam drogę ku życiu.

W. Wprowadzaj nas coraz głębiej w tajemnicę Twej miłości i życia.

P. Ty chcesz, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości.

W. Powiedziałeś: * „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię”.

P. Nie pozwól nam spocząć, dopóki ten ogień nie zapali nas wszystkich.

W. Nasz święty Założyciel Wincenty Pallotti przynaglany był Twoją miłością.

P. Prosimy Cię, Panie, napełnij nas ogniem Twej miłości, mocą Twojej prawdy i Twoim wiecznym życiem, aby nas pobudzały do dawania świadectwa o Tobie aż po krańce ziemi.

W. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: „Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział”. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

P. Módlmy się za naszych zmarłych współbraci, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. * Amen.

[POWRÓT]


MODLITWY WIECZORNE

P. Przychodzimy dziękować Ci Panie.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

WPROWADZENIE

P. Przyjdź, Duchu Święty.

W. Napełnij serca wiernych Twoich * i zapal w nich ogień Twojej miłości.

P. Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha świętego, daj nam w tymże Duchu poznać to, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA - REFLEKSJA

A. Święty Wincenty Pallotti pisze o duchu, który powinien przenikać Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego: „Praktykowanie miłości jest całym życiem Zjednoczenia. Biada więc tym, którzy, choć należą do Zjednoczenia, usiłowaliby burzyć miłość. Błogosławieni zaś ci, którzy ze wszystkich sił starają się zachować miłość w Zjednoczeniu, gdyż otrzymają nagrodę za umacnianie i doskonalenie wszystkich jego apostolskich wysiłków”.

Albo:

B. Święty Wincenty Pallotti pisze o znaczeniu miłości: „Dusza moja jest nie tylko żywym obrazem Boga, lecz także żywym obrazem Ducha Świętego, który jest niezmierzoną i niepojętą miłością Ojca i Syna. Naturalną skłonnością duszy jest dążyć do Nieskończonej Miłości a oddalać się od miłości świata. Zobowiązuje mnie to, by z pomocą łaski używać mej woli do osiągnięcia celu ostatecznego. Mam żyć jako żywy obraz nieskończonej miłości Ojca i Syna”.

— Pomyślmy, jak odpowiadaliśmy dziś na miłość Bożą i prośmy o przebaczenie naszych grzechów i słabości.

Chwila ciszy.

— Dziękujmy Bogu za wszystkie otrzymane dary, a zwłaszcza za łaskę powołania.

Chwila ciszy.

— Pomyślmy, że kiedyś musimy umrzeć. Módlmy się o wierność i o szczęśliwą śmierć.

Chwila ciszy.

MODLITWA

P. Boże, Ty sprzeciwiasz się pysznym, lecz pokornym okazujesz miłosierdzie.

W. Obdarz nas prawdziwą pokorą, * jakiej przykład dał nam Twój jedyny Syn. * Pycha pobudza Cię do gniewu, * lecz pokora zjednuje Twoją łaskę.

P. Maryjo, Matko Miłosierdzia, nasze Stowarzyszeń ie było Twoim od początku.

W. Zachowuj je * i wspieraj teraz i w przyszłości.

P. Pogłębiaj w nim ducha rad ewangelicznych, modlitwy, pokuty i ofiary. Zachowaj je od wszelkiego zła i oziębłości. Uproś nam to wszystko u Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W. Amen.

P. Święty Józefie, poświęciłeś swoje życie pracy i czułej opiece nad Świętą Rodziną.

W. Wyjednaj naszej wspólnocie łaskę uświęcania wszelkich prac * i wiernego ich spełniania w służbie Kościołowi.

P. Święty Wincenty Pallotti, wielki głosicielu powszechnego apostolstwa, módl się za wszystkich, którzy starają się iść za twoim przykładem apostolstwa.

W. Niech nas napełnia twój duch i twoja miłość, * abyśmy nie szukali niczego poza chwałą Bożą, * zniszczeniem grzechu i zbawieniem dusz. Amen.

PROŚBY

P. Racz, Panie, tej nocy.

W. Zachować nas bez grzechu.

P. Niech Twoje miłosierdzie będzie zawsze nad nami.

W. Jak w Tobie nadzieję pokładamy.

P. Zmiłuj się nad nami, Panie.

W. Zmiłuj się nad nami.

P. Tyś, Panie, naszą nadzieją.

W. Nie będziemy zawiedzeni na wieki.

P. Módlmy się za naszych współbraci i członków Zjednoczenia.

W. Strzeż, Panie, wszystkich, * zwłaszcza chorych, cierpiących, starszych oraz tych, * którzy mają szczególne trudności.

P. Módlmy się za naszych dobroczyńców.

W. Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym tych, * którzy czynią nam dobro dla Twego imienia.

P. Módlmy się za zmarłych współbraci, członków Zjednoczenia i wszystkich wiernych zmarłych.

W. Wzbudź ich do życia w chwale zmarłych, * których odkupiłeś najdroższą Krwią Twoją.

Modlitwa w oktawie Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Po śmierci współbrata dodaje się:

P. Polecajmy dziś szczególnie Panu naszego współbrata N. (naszych współbraci N.N.), którego (których) z tego świata wezwał do siebie.

W. Wysłuchaj, o Boże, modlitwy, * które nasza wspólnota zanosi do Ciebie z wiarą w zmartwychwstałego Pana, * i umocnij naszą nadzieję, * że razem z naszym współbratem N. (naszymi współbraćmi N.N.), którego (których) z tego świata wezwałeś do siebie, * zmartwychwstaniemy w Chrystusie do nowego życia. Amen.

MODLITWY OKRESOWE

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

P. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

P. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Niech wszechmogący Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty błogosławi i strzeże nas i wszystkich naszych braci.

W. Amen.

HYMN: Ciebie, Boże, chwalimy

[POWRÓT]