II. MODEL TYGODNIOWY - ŚRODA

[POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ] [MODLITWY - MODEL DZIENNY] [MODLITWY - MODEL TYGODNIOWY]


ŚW. WINCENTY PALLOTTI, ŚWIADEK WIARY, WZÓR APOSTOLSTWA

MODLITWY PORANNE

P. Panie, naucz nas modlić się.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWIELBIENIE

P.Panie, Ojcze Niebieski, wielbimy i czcimy imię Twoje! Ty jesteś świtem i zmierzchem, początkiem i końcem czasu, przyczyną i źródłem wszystkiego, co stworzone. Dziękujemy Ci za spoczynek nocny i światło nowego dnia.

W. Panie Jezu Chryste, światło świata, * wielbimy i czcimy Twoje imię! * Ty jesteś drogą, którą idziemy. * Ty jesteś prawdą, która nas wiedzie. * Ty jesteś życiem, które znajdujemy. * Dziękujemy Ci za słowo odkupienia, którym nas oświecasz i prowadzisz.

P. Panie, Duchu Święty, wielbimy i czcimy imię Twoje! Ty budzisz z uśpienia nasze myśli i dążenia. Ty darzysz nas zdolnością pojmowania, jasnego myślenia i wrażliwym sumieniem. Dziękujemy Ci za miłość, którą zapalasz w naszych sercach.

W. Święty i wieczny Boże, * wielbimy i czcimy Twoje imię! * Prosimy Cię o poranku, * abyś był dzisiaj z nami w radości i smutku, * w pomyślności i niepowodzeniu. * Dziękujemy Ci za ten nowy dzień. Amen.

REFLEKSJA

A. Prawo Stowarzyszenia (Wprowadzenie, p. a, c) mówi o świętym Wincentym Pallottim: „Bóg w każdym czasie obdarza mężczyzn i kobiety charyzmatami Ducha Świętego, aby w ten sposób kontynuować zbawcze posłannictwo Chrystusa dla dobra ludzi i dla budowania Kościoła. Święty Wincenty Pallotti należy do grona ludzi, których Bóg w pierwszej połowie XIX wieku obdarzył swymi darami i natchnieniami, aby wspierali Kościół w wypełnianiu jego posłannictwa.
Charyzmat świętego Wincentego Pallottiego stał się dziedzictwem Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Członkowie Zjednoczenia przyjmują ideały Świętego jako swoje własne”.

Albo:

B.Papież Jan XXIII mówi: „Święty Wincenty Pallotti jest jedną z wybitnych postaci na polu działalności apostolskiej w XIX wieku. Znalazł on nowe sposoby doprowadzenia wszystkich do poznania i ukochania Boga. Jego inicjatywy, a zwłaszcza Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, są nadzwyczaj bogate w doświadczenie duchowe i pouczenia.
Każdy, kto poświęca się apostolstwu, zobowiązany jest przekazywać innym miłość Bożą, pielęgnować ducha braterstwa i pracować z prawdziwym i trwałym entuzjazmem nad realizacją swych ideałów”.

Chwila ciszy.

MODLITWA APOSTOLSKA ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

P. Ojcze Przedwieczny, Ty pragniesz, aby wszyscy zostali zbawieni.

W. Wielkie jest Twoje miłosierdzie. * Spraw, * aby wszyscy ludzie poznali i umiłowali Ciebie.

P. Z głęboką wiarą w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa prosimy:

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Słowo Przedwieczne, Zbawicielu całego stworzenia, przyprowadź wszystkich do siebie.

W. Dla nich byłeś posłuszny aż do śmierci krzyżowej.

P. Wejrzyj na zasługi Twej Matki oraz wszystkich Aniołów i Świętych, którzy orędują za nami.

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Duchu Święty Boże, przez nieskończone zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa…

W. Rozpal w sercach wszystkich gorącą i wszechmocną miłość swoją, * aby się stała jedna owczarnia i jeden pasterz, * i aby wszyscy Boskie Twe miłosierdzie mogli wysławiać w niebie.

P. Królowo Apostołów i wszyscy Aniołowie i Święci, proście Pana żniwa.

W. Aby posłał robotników na żniwo swoje * i zlitował się nad ludem swym, * aby wszyscy zjednoczeni z Nim i z Ojcem, i z Duchem Świętym, * radować się mogli na wieki. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Albo:

P. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: „Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział”. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

ROZMYŚLANIE

Modlitwa przed rozmyślaniem:

P. Święty Wincenty Pallotti zachęca nas, abyśmy oddychali Bogiem, znajdowali Boga we wszystkim, ukazywali Boga innym, promieniowali obecnością Bożą.

W. Ojcze niebieski, * Niech nasze serca będą oddane Tobie bez reszty. * Napełnij nas wielką miłością do Ciebie i bliźniego. * Niech czas rozmyślania * będzie światłem, które rozjaśnia nam drogę. * Niech nas umocni, * abyśmy mogli Ci służyć. Amen.

Modlitwa po rozmyślaniu:

P. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie łaski i oświecenia, których nam udzieliłeś. Pomóż nam odnosić z nich korzyści.

W. Sami nic nie możemy uczynić, * z Tobą możemy wszystko. * Z miłości ku Tobie * chcemy czynić wszystko dla Ciebie.

Jeśli modlitwa nie kończy się rozmyślaniem, mówi się:

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na pocztątku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

[POWRÓT]

MODLITWY W CIĄGU DNIA

P.Bądź uwielbiony, Panie.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

P.Panie Jezu Chryste, Ty powierzyłeś nam Najświętszy Sakrament, chleb życia i kielich zbawienia.

W. Ty nam powiedziałeś: * „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane. * To jest Krew moja, która za was będzie przelana”. * Wierzymy w Ciebie i uwielbiamy Cię.

P. Panie Jezu Chryste, Ty zostawiłeś nam Najświętszą Eucharystię. Mocą tego sakramentu możemy żyć Twoim życiem i głosić radosną nowinę o zbawieniu.

W. Ty powiedziałeś: * „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, * tam jestem pośród nich”.

P. Panie Jezu Chryste, Ty powierzyłeś nam Najświętszą Eucharystię. Przez nią zjednoczyłeś nas ze sobą, jesteś z nami jako nasz pokarm i napój, sprawiasz, że stajemy się jedno z Tobą i ze sobą nawzajem. W ten sposób Ty żyjesz w nas, a my w Tobie. Amen.

REFLEKSJA

A.Prawo Stowarzyszenia (Wprowadzenie, p. b) tak mówi o charyzmacie św. Wincentego Pallottiego:
Wobec narastających wokół wiary problemów, którymi Kościół w jego czasach musiał się zająć, i wobec poszerzania się zadań związanych z głoszeniem Ewangelii w krajach misyjnych, święty Wincenty zwrócił uwagę na naglącą konieczność ożywienia wiary i rozpalenia miłości wśród katolików, aby doprowadzić w ten sposób wszystkich ludzi do jedności w wierze Chrystusowej.
Uważał, że dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest pozyskanie współpracy wszystkich członków Kościoła, tak duchownych jak i świeckich, oraz że dla pełniejszego wykonania apostolskich zadań Kościoła należy zjednoczyć ich wysiłki”.

Albo:

B. Arcybiskup Baltimore Spalding napisał o św. Wincentym Pallottim: „Był on dobrze znany w całym Rzymie ze swej nadzwyczajnej świętości. Całkowita bezinteresowność łączyła się u niego z pokutą. Jego miłość, którą darzył wszystkich, nigdy się nie zachwiała ani nie osłabła. Żadna trudność, ani żaden krzyż nie były w stanie zachwiać jego cierpliwości. Wzruszającą cechą jego charakteru była przenikająca wszystko miłość Boga i Jezusa Chrystusa. Ona była siłą napędową wszystkich jego przedsięwzięć, prawdziwym życiem i duszą wszelkich jego działań, kluczem do jego łagodności, źródłem jego odwagi i tego wewnętrznego pokoju, który spontanicznie promieniował z jego zachowania”.

Chwila ciszy.

MODLITWA

P. Dziękujemy Ci, Ojcze w niebie. Twój Syn Jezus Chrystus stał się człowiekiem i żył pośród nas. Miał udział w naszym życiu i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. On powołał nas do swojej służby.

W. Dziękujemy Ci, Panie, * za wszystkich, którzy uświęcają się, naśladując Twego Syna. * Szerzą oni Jego miłość * i w nich spotykamy Chrystusa na ulicach świata.

P. Święci pełnili Twoją wolę, a Ty coraz bardziej przekształcałeś ich życie w życie Twojego Syna, którego krzyż dźwigali.

W. Dziękujemy Ci, Panie, * za Twojego sługę świętego Wincentego Pallottiego, którego nam dałeś jako ojca.

P. Święty Wincenty Pallotti jest dla nas wezwaniem i wzorem. On jest Twoim świadkiem, a my jesteśmy jak on powołani do naśladowania Chrystusa i brania Jego krzyża.

W. Spraw, prosimy, * aby święty Wincenty był zawsze dla nas przykładem. * Wspomóż nas, abyśmy tak jak on rozszerzali wiarę i miłość wśród ludzi. * Pomóż nam wielbić Cię z miłością i chwalić jako naszego Pana. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: „Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział”. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

P. Módlmy się za naszych zmarłych współbraci, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. * Amen.

[POWRÓT]


MODLITWY WIECZORNE

P. Przychodzimy dziękować Ci Panie.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

WPROWADZENIE

P. Boże wieczny i żywy, oto jesteśmy przed Tobą. Twoja obecność uświęca naszą wspólnotę.

W. Pozdrawiamy Cię w tej wieczornej godzinie * i pokornie wielbimy Twoje imię.

P. Ty dałeś światu i Kościołowi świadectwo świętego Wincentego Pallottiego.

W. Daj, abyśmy je przyjęli i realizowali w życiu. * Niech przez to doświadczymy Twej boskiej miłości.

P. Boże, nasze serca są często ociężałe. Z wahaniem naśladujemy dobry przykład innych. Wybacz tę słabość nam i naszym bliźnim.

W. Ześlij nam światło Ducha Świętego * i pomóż nam pamiętać, że jesteśmy wezwani, * aby zdać Ci sprawę z naszego życia i czasu. * Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA - REFLEKSJA

A. Nasz święty Założyciel Wincenty Pallotti napisał: „Regułą podstawową naszego najmniejszego Stowarzyszenia jest życie Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego winniśmy naśladować w Jego życiu ukrytym i w publicznej działalności ewangelicznego posługiwania dla większej chwały Boga, naszego Ojca Niebieskiego, i dla większego uświęcenia duszy własnej i bliźniego”.

Albo:

B. Współbrat opowiada o śmierci św. Wincentego Pallottiego: „Wincenty Pallotti błagał nieskończone miłosierdzie Boga przez zasługi Jezusa Chrystusa i Niepokalanej Królowej Apostołów, aby obdarzyło błogosławieństwem jego współbraci i cały świat. Polecił im następnie kochać i naśladować Chrystusa przez życie pełne pokory, posłuszeństwa i ofiary. Budująco oddziaływał na wszystkich swą łaskawością i wzruszającą dobrocią wskazując, że jest to ich ostatnie pożegnanie. W ostatnich słowach dodał: Stowarzyszenie będzie się rozwijać, a Bóg będzie mu błogosławił. Przekonacie się. Mówię to wam nie dlatego, że ufam, ale dlatego, że jestem pewien”.

— Pomyślmy, że Jezus dany nam jest jako wzór dla naszych myśli, mowy i postępowania.

Chwila ciszy.

— Czy często myślimy ze czcią o obecności Bożej? Czy wzywamy Boga często z pokorą i ufnością?

Chwila ciszy.

— Składajmy dzięki za to, że możemy mieć udział w najbardziej ze wszystkich zaszczytnym zadaniu — pracy na rzecz wiecznego zbawienia bliźniego i wszystkich ludzi.

Chwila ciszy.

MODLITWA

P.W tej wieczornej godzinie gromadzimy się przed Tobą, Panie Jezu Chryste. Powołałeś nas, a my poszliśmy za Tobą. Wychwalamy Twoje imię i wzywamy Twego miłosierdzia. Serce mówi nam, że Ty jesteś mocny, a my jesteśmy słabi, Ty z miłością dajesz się innym, a my myślimy o sobie, Ty niesiesz za nas krzyż, my od niego uciekamy.

W. Panie, Ty jeden dajesz nam moc, abyśmy byli Twoimi świadkami w świecie. * Ty głosisz słowo, * dajesz nam swe sakramenty. * Ty nas wezwałeś, * abyśmy chleb Twych niebieskich darów dzielili ze wszystkimi.

P. Panie, święci Ciebie ukochali, zachowywali Twe przykazania i stali się błogosławieństwem dla wszystkich szukających, wszystkich cierpiących i biednych. W dobrych zawodach wystąpili, wiarę zachowali, a Ty ukoronowałeś ich życiem wiecznym.

W. Pozwól nam naśladować Cię jak oni to czynili * i stawać się wszystkim dla wszystkich. * Dziękujemy Ci, Panie, za ten dzień * i prosimy, abyś strzegł nas swą mocą. Amem.

PROŚBY

P. Racz, Panie, tej nocy.

W. Zachować nas bez grzechu.

P. Niech Twoje miłosierdzie będzie zawsze nad nami.

W. Jak w Tobie nadzieję pokładamy.

P. Zmiłuj się nad nami, Panie.

W. Zmiłuj się nad nami.

P. Tyś, Panie, naszą nadzieją.

W. Nie będziemy zawiedzeni na wieki.

P. Módlmy się za naszych współbraci i członków Zjednoczenia.

W. Strzeż, Panie, wszystkich, * zwłaszcza chorych, cierpiących, starszych oraz tych, * którzy mają szczególne trudności.

P. Módlmy się za naszych dobroczyńców.

W. Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym tych, * którzy czynią nam dobro dla Twego imienia.

P. Módlmy się za zmarłych współbraci, członków Zjednoczenia i wszystkich wiernych zmarłych.

W. Wzbudź ich do życia w chwale zmarłych, * których odkupiłeś najdroższą Krwią Twoją.

Modlitwa w oktawie Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Po śmierci współbrata dodaje się:

P. Polecajmy dziś szczególnie Panu naszego współbrata N. (naszych współbraci N.N.), którego (których) z tego świata wezwał do siebie.

W. Wysłuchaj, o Boże, modlitwy, * które nasza wspólnota zanosi do Ciebie z wiarą w zmartwychwstałego Pana, * i umocnij naszą nadzieję, * że razem z naszym współbratem N. (naszymi współbraćmi N.N.), którego (których) z tego świata wezwałeś do siebie, * zmartwychwstaniemy w Chrystusie do nowego życia. Amen.

MODLITWY OKRESOWE

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

P.Panie, nasz Boże, daj nam pokój wieczności, dzień bez zachodu, światło bez ciemności. Napełnij pokojem nasze dni i lata, udziel nam pokoju aż do końca czasów. Udziel nam spoczynku w czasie godzin nocnych.

W. Amen.

P. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Wszechmogący Ojciec i Syn, i Duch Święty niech błogosławi nas i wszystkich pallotyńskich braci i siostry.

W. Amen.

HYMN: Ciebie, Boże, chwalimy

[POWRÓT]