II. MODEL TYGODNIOWY - CZWARTEK

[POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ] [MODLITWY - MODEL DZIENNY] [MODLITWY - MODEL TYGODNIOWY]


JEDNOŚĆ WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN

MODLITWY PORANNE

P. Panie, naucz nas modlić się.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWIELBIENIE

P. Przenajświętsza Trójco, dziękujemy Ci za wszystko, co dobre w naszym życiu i za ten nowy dzień. Niech kształtuje nas dzisiaj Duch Jezusa Chrystusa, a Maryja, Służebnica Pańska, niech będzie naszym wzorem.

W. Nasze myśli, słowa i uczynki niech oddają Tobie cześć i chwałę. * Dopomóż nam czynić wszystko z miłości do Ciebie i bliźniego. * Cokolwiek czynimy w Twej służbie, * chcemy czynić na Twoją chwałę i z wdzięczności za Twoją miłość.

P. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy.

W. Bo potężna nad nami Jego łaska, * a wierność Pana trwa na wieki. (Ps 117)

P. Chwała Ojcu.

W. Jak była na początku.

REFLEKSJA

A. Święty Wincenty Pallotti pisze o jedności chrześcijan: „Niektórzy księża i ludzie świeccy w Rzymie powzięli decyzję zjednoczenia się w doskonałej miłości. Pragnęli oni pomnożyć duchowe i doczesne dobra służące rozszerzaniu wiary. Wraz ze wszystkimi dobrymi ludźmi wyczekiwali obiecanej chwili, kiedy nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz”.

Albo:

B. Sobór Watykański II (DE 1) mówi o posłannictwie ekumenicznym: „Jednym z zasadniczych zamierzeń Drugiego Watykańskiego Świętego Soboru Powszechnego jest wzmożenie wysiłków dla przywrócenia jedności wśród wszystkich chrześcijan. Bo przecież Chrystus Pan założył jeden jedyny Kościół, a mimo to wiele jest chrześcijańskich wspólnot, które wobec ludzi podają się za prawdziwe spadkobierczynie Jezusa Chrystusa. Wszyscy wyznają, że są uczniami Pana, a przecież mają rozbieżne przekonania i różnymi podążają drogami, jak gdyby sam Chrystus był rozdzielony. Ten brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”.

Chwila ciszy.

MODLITWA APOSTOLSKA ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

P. Ojcze Przedwieczny, Ty pragniesz, aby wszyscy zostali zbawieni.

W. Wielkie jest Twoje miłosierdzie. * Spraw, * aby wszyscy ludzie poznali i umiłowali Ciebie.

P. Z głęboką wiarą w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa prosimy:

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Słowo Przedwieczne, Zbawicielu całego stworzenia, przyprowadź wszystkich do siebie.

W. Dla nich byłeś posłuszny aż do śmierci krzyżowej.

P. Wejrzyj na zasługi Twej Matki oraz wszystkich Aniołów i Świętych, którzy orędują za nami.

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Duchu Święty Boże, przez nieskończone zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa…

W. Rozpal w sercach wszystkich gorącą i wszechmocną miłość swoją, * aby się stała jedna owczarnia i jeden pasterz, * i aby wszyscy Boskie Twe miłosierdzie mogli wysławiać w niebie.

P. Królowo Apostołów i wszyscy Aniołowie i Święci, proście Pana żniwa.

W. Aby posłał robotników na żniwo swoje * i zlitował się nad ludem swym, * aby wszyscy zjednoczeni z Nim i z Ojcem, i z Duchem Świętym, * radować się mogli na wieki. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Albo:

P. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: „Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział”. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

ROZMYŚLANIE

Modlitwa przed rozmyślaniem:

P. Święty Wincenty Pallotti zachęca nas, abyśmy oddychali Bogiem, znajdowali Boga we wszystkim, ukazywali Boga innym, promieniowali obecnością Bożą.

W. Ojcze niebieski, * Niech nasze serca będą oddane Tobie bez reszty. * Napełnij nas wielką miłością do Ciebie i bliźniego. * Niech czas rozmyślania * będzie światłem, które rozjaśnia nam drogę. * Niech nas umocni, * abyśmy mogli Ci służyć. Amen.

Modlitwa po rozmyślaniu:

P. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie łaski i oświecenia, których nam udzieliłeś. Pomóż nam odnosić z nich korzyści.

W. Sami nic nie możemy uczynić, * z Tobą możemy wszystko. * Z miłości ku Tobie * chcemy czynić wszystko dla Ciebie.

Jeśli modlitwa nie kończy się rozmyślaniem, mówi się:

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na pocztątku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

[POWRÓT]

MODLITWY W CIĄGU DNIA

P.Bądź uwielbiony, Panie.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

P. Panie Jezu Chryste, Ty stałeś się do nas podobny i jesteś tu obecny w Najświętszym Sakramencie.

W. Wielbimy Cię * i dziękujemy Ci, że jesteś z nami w tak bliskiej wspólnocie.

P. Wszyscy mamy udział w jednym chlebie, jesteśmy więc wszyscy jednym ciałem.

W. Ty burzysz mury podziału * i prowadzisz wszystkich do jedności.

P. Panie, chleb, który łamiemy, to ziarna pszeniczne rozsiane po polach, zebrane w jedno. Zgromadź podobnie w jedno królestwo ludzi z różnych krańców świata. Tobie cześć i chwała na wieki.

W. Amen.

REFLEKSJA

A. Święty Wincenty Pallotti pisze o jedności wszystkich chrześcijan: „Jezus Chrystus zapowiedział czas, kiedy cały świat zjednoczy się jako jedna owczarnia pod jednym pasterzem. Nasza modlitwa o nadejście królestwa podoba się 'Panu. Nasze dobre czyny, żarliwe modlitwy sprawiedliwych i wstawiennictwo Błogosławionej Dziewicy Maryi sprawią, że dzień ten nadejdzie. Mamy nadzieję, że przez naszą żarliwą modlitwę Bóg pozwoli, by już wkrótce nadszedł ten dzień, kiedy ujrzymy świat jako jedną owczarnię pod jednym pasterzem”.

Albo:

B.Sobór Watykański II (DE 4) mówi o posłannictwie ekumenicznym: „Mimo że Kościół katolicki ubogacony został wszelką prawdą objawioną przez Boga i wszelkimi środkami łaski, to jednak jego członkowie nie żyją pełnią gorliwości w oparciu o nie, jakby to należało, tak że oblicze Kościoła za mało świeci braciom od nas odłączonym i całemu światu, a wzrost królestwa Bożego ulega opóźnieniu. Wobec tego wszyscy katolicy powinni dążyć do chrześcijańskiej doskonałości, a każdy — zależnie od swego stanu — ma dokładać starań, by Kościół nosząc w swym ciele Jezusowe uniżenie i umartwienie oczyszczał się z dnia na dzień i odnawiał, aż stanie się dla Chrystusa pełen chwały, bez skazy i bez zmarszczki”.

Chwila ciszy.

MODLITWA

P. Ojcze Wszechmogący, przebywając na świecie Chrystus błagał Cię żarliwie o jedność tych, którzy za Nim pójdą.

W. Mamy być jedno, * tak jak Ty, Ojcze, jesteś jedno z Synem i z Duchem Świętym.

P. Przyznajemy, że ludzka słabość i wina dzieli Kościół.

W. Ześlij nam ducha rozeznania. * Usuń spośród nas nieporozumienia i uprzedzenia. * Otwórz nasze serca na pełnię prawdy.

P. Twemu ludowi brak miłości, która łączy. Dzieli go niezgoda, niecierpliwość i obojętność.

W. Ześlij ducha miłości do serc swoich wiernych, * aby czynnie przyczyniali się do zjednoczenia chrześcijan.

P. Naucz nas pracować w jedności wypełniając nakaz, który dał nam Jezus.

W. Oddal od nas egoizm, formalizm i ograniczoność. * Otwórz nam oczy, oświeć nasze umysły i zapal nasze serca, * abyśmy dostrzegali i realizowali to, co Tobie przyniesie większą cześć i chwałę. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: „Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział”. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

P. Módlmy się za naszych zmarłych współbraci, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. * Amen.

[POWRÓT]


MODLITWY WIECZORNE

P. Przychodzimy dziękować Ci Panie.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

WPROWADZENIE

P.Panie Jezu Chryste, jesteś obecny tutaj, pośród wiernych, w Najświętszym Sakramencie.

W. Wielbimy i wysławiamy Ciebie.

P. Ty pragniesz zjednoczyć wszystkich w Twoim Kościele.

W. W nim Twój lud znajduje zbawienie i prawdę.

P. Wszystkim ludziom dobrej woli dajesz światło i pociechę Twego Świętego Ducha.

W. W obecności Twojej prosimy Cię, * abyś nas oświecił, kiedy będziemy robili rachunek sumienia z tego, * jak służyliśmy Ci dzisiaj.

RACHUNEK SUMIENIA - REFLEKSJA

A. Prawo Stowarzyszenia (206) mówi o posłannictwie ekumenicznym: „Wypełniając pragnienie Chrystusa: «aby wszyscy byli jedno» (J 17, 11. 21), podejmujemy inicjatywy w dziedzinie ekumenizmu i staramy się popierać wszelkie wysiłki zmierzające do zjednoczenia chrześcijan. Nasza praca na tym polu powinna być przeniknięta wielkim szacunkiem dla działania Ducha Świętego w innych wspólnotach chrześcijańskich”.

Albo:

B. Sobór Watykański II (DE 5) mówi o naszym posłannictwie ekumenicznym: „O odnowienie jedności troszczyć się ma cały Kościół, zarówno wierni jak i ich pasterze, każdy wedle własnych sił, czy to w codziennym życiu chrześcijańskim, czy też w badaniach teologicznych i historycznych. To staranie ujawnia już poniekąd istniejącą między chrześcijanami braterską łączność i prowadzi wedle Bożej łaskawości do pełnej i doskonałej jedności”.

— Posłuchajmy w sercach naszych modlitwy Jezusa, „aby wszyscy byli jedno”.

Chwila ciszy.

— Składajmy dzięki Bogu za to, że powołał nas do swego Kościoła.

Chwila ciszy.

— Prośmy Pana, aby przebaczył nam uprzedzenia w naszym życiu i prośmy o łaskę przyjmowania innych z otwartością.

Chwila ciszy.

MODLITWA

P. Panie Jezu Chryste, spoczywa na nas wielka odpowiedzialność za jedność chrześcijan. Podział Kościoła jest zgorszeniem dla świata. Osłabia nas w walce przeciw niewierze i obojętności, paraliżuje misyjną działalność Kościoła. Odwróciliśmy się od Twej woli i ma to tragiczne konsekwencje.

W. Nie pamiętaj nam naszych grzechów. * Wysłuchaj litościwie modlitw Twojego Kościoła * i błogosław naszym wysiłkom prowadzącym ku jedności wszystkich chrześcijan.

P. Panie, wejrzyj łaskawie na modlitwy i starania innych Kościołów chrześcijańskich, które, tak jak my, z imienia należą do Ciebie. Ich członkowie także stali się przez chrzest dziećmi Twojego Ojca.

W. Ty jeden doprowadzić nas możesz do pełnej prawdy wiary * i do pełni łaski w Twoim Kościele.

P. Panie Jezu Chryste, Ty błagałeś Ojca „…aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”. Nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę Twojego Kościoła i obdarz nas pokojem i jednością Twego królestwa, w którym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

PROŚBY

P. Racz, Panie, tej nocy.

W. Zachować nas bez grzechu.

P. Niech Twoje miłosierdzie będzie zawsze nad nami.

W. Jak w Tobie nadzieję pokładamy.

P. Zmiłuj się nad nami, Panie.

W. Zmiłuj się nad nami.

P. Tyś, Panie, naszą nadzieją.

W. Nie będziemy zawiedzeni na wieki.

P. Módlmy się za naszych współbraci i członków Zjednoczenia.

W. Strzeż, Panie, wszystkich, * zwłaszcza chorych, cierpiących, starszych oraz tych, * którzy mają szczególne trudności.

P. Módlmy się za naszych dobroczyńców.

W. Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym tych, * którzy czynią nam dobro dla Twego imienia.

P. Módlmy się za zmarłych współbraci, członków Zjednoczenia i wszystkich wiernych zmarłych.

W. Wzbudź ich do życia w chwale zmarłych, * których odkupiłeś najdroższą Krwią Twoją.

Modlitwa w oktawie Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Po śmierci współbrata dodaje się:

P. Polecajmy dziś szczególnie Panu naszego współbrata N. (naszych współbraci N.N.), którego (których) z tego świata wezwał do siebie.

W. Wysłuchaj, o Boże, modlitwy, * które nasza wspólnota zanosi do Ciebie z wiarą w zmartwychwstałego Pana, * i umocnij naszą nadzieję, * że razem z naszym współbratem N. (naszymi współbraćmi N.N.), którego (których) z tego świata wezwałeś do siebie, * zmartwychwstaniemy w Chrystusie do nowego życia. Amen.

MODLITWY OKRESOWE

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

P.Pan Wszechmogący niech nas błogosławi.

W. Niech spełni nasze nadzieje, * zapewni owocność naszej pracy, * strzeże nas od wszelkiego zła i zachowa od niebezpieczeństwa.

P. Panie, obdarz nas pokojem. Daj nam zdrowie duszy i ciała.

W. Amen.

P. Niech Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty błogosławi nas i wszystkich naszych braci i siostry.

W. Amen.

HYMN: Ciebie, Boże, chwalimy

[POWRÓT]