II. MODEL TYGODNIOWY - PIĄTEK

[POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ] [MODLITWY - MODEL DZIENNY] [MODLITWY - MODEL TYGODNIOWY]


NASZE POWOŁANIE: MISJA I APOSTOLSTWO

MODLITWY PORANNE

P. Panie, naucz nas modlić się.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWIELBIENIE

P. Wszystkie ludy, chwalcie Pana, dzień po dniu śpiewajcie Jego imieniu. Niechaj głośno rozbrzmiewa wasza radość. Licznymi głosy i pełnym chórem śpiewajcie Jego chwałę.

W. Śpiewajcie chwałę wszechmocnego Boga, który nas stworzył i umieścił w czasie. * On przywołał nas z ciemności do światła i wezwał nas po imieniu.

P. Śpiewajcie chwałę wszechmocnego Boga, który dał nam żyjącego Ducha. Jego tw7órcza moc przenika nasze ciało i nadaje mu wzniosłą godność.

W. Śpiewajcie chwałę wszechmocnego Boga, który utworzył kochające serce. * Niech ciepło i otwartość, oddanie i szacunek zagoszczą teraz między nami.

P. Śpiewajcie chwałę wszechmocnego Boga, który obdarza rozumem. On pomaga nam wzrastać do pełni łaski.

W. Wszystkie ludy, chwalcie Pana, dzień po dniu śpiewajcie Jego imieniu. * Licznymi głosy i pełnym chórem śpiewajcie Jego chwałę.

REFLEKSJA

A. Święty Wincenty Pallotti pisze o wartości i możliwości pracy apostolskiej: „Bóg ocenia doskonałość i wartość naszych apostolskich wysiłków według intencji serca i możliwości swych stworzeń. Każdy, młody i stary, zdrowy i chory, samotny czy żyjący we wspólnocie, w sytuacji życiowej, w jakiej Bóg go postawił, może uczestniczyć w pełni w apostolskiej misji Jezusa Chrystusa wykorzystując wszelkie możliwe środki”.

Albo:

B. Święty Wincenty Pallotti pisze o wierności swemu powołaniu: „Rozważ, że jesteś obowiązany pokonać wszelkie pokusy i trudności, aby zachować swe powołanie. Musisz wykorzystać łaskę powołania żyjąc do śmierci w doskonałym praktykowaniu miłości Boga i bliźniego. Ku temu celowi prowadzi cię Stowarzyszenie przez swoje Prawo i jego ustalenia. Pamiętaj także, że Bóg udziela powołanym niezbędnych łask, aby przezwyciężyli wszelkie trudności i byli wierni aż do śmierci”.

Chwila ciszy.

MODLITWA APOSTOLSKA ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

P. Ojcze Przedwieczny, Ty pragniesz, aby wszyscy zostali zbawieni.

W. Wielkie jest Twoje miłosierdzie. * Spraw, * aby wszyscy ludzie poznali i umiłowali Ciebie.

P. Z głęboką wiarą w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa prosimy:

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Słowo Przedwieczne, Zbawicielu całego stworzenia, przyprowadź wszystkich do siebie.

W. Dla nich byłeś posłuszny aż do śmierci krzyżowej.

P. Wejrzyj na zasługi Twej Matki oraz wszystkich Aniołów i Świętych, którzy orędują za nami.

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Duchu Święty Boże, przez nieskończone zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa…

W. Rozpal w sercach wszystkich gorącą i wszechmocną miłość swoją, * aby się stała jedna owczarnia i jeden pasterz, * i aby wszyscy Boskie Twe miłosierdzie mogli wysławiać w niebie.

P. Królowo Apostołów i wszyscy Aniołowie i Święci, proście Pana żniwa.

W. Aby posłał robotników na żniwo swoje * i zlitował się nad ludem swym, * aby wszyscy zjednoczeni z Nim i z Ojcem, i z Duchem Świętym, * radować się mogli na wieki. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Albo:

P. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: „Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział”. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

ROZMYŚLANIE

Modlitwa przed rozmyślaniem:

P. Święty Wincenty Pallotti zachęca nas, abyśmy oddychali Bogiem, znajdowali Boga we wszystkim, ukazywali Boga innym, promieniowali obecnością Bożą.

W. Ojcze niebieski, * Niech nasze serca będą oddane Tobie bez reszty. * Napełnij nas wielką miłością do Ciebie i bliźniego. * Niech czas rozmyślania * będzie światłem, które rozjaśnia nam drogę. * Niech nas umocni, * abyśmy mogli Ci służyć. Amen.

Modlitwa po rozmyślaniu:

P. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie łaski i oświecenia, których nam udzieliłeś. Pomóż nam odnosić z nich korzyści.

W. Sami nic nie możemy uczynić, * z Tobą możemy wszystko. * Z miłości ku Tobie * chcemy czynić wszystko dla Ciebie.

Jeśli modlitwa nie kończy się rozmyślaniem, mówi się:

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na pocztątku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

[POWRÓT]

MODLITWY W CIĄGU DNIA

P.Bądź uwielbiony, Panie.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

P.Panie Jezu Chryste, nasz pokarmie na drodze życia.

W. Panie, obdarzaj nas zawsze Twoim chlebem.

P. Jezu, Ty jesteś Dobrym Pasterzem, który prowadzi swe owce na zielone pastwiska i orzeźwia je u źródła życia.

W. Ty jesteś prawdziwym wielkanocnym Barankiem ofiarowanym na krzyżu i danym nam na pokarm.

P. Ty jesteś Chlebem Życia. Nikt, kto przychodzi do Ciebie, nie będzie łaknął. Kto w Ciebie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

W. Panie, obdarzaj nas zawsze Twoim chlebem.

P. Ty jesteś prawdziwym chlebem z nieba. Każdy, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

W. Chlebem, który dajesz za życie świata jest Twoje Ciało.

P. Panie Jezu Chryste, przez ten Sakrament dajesz nam udział w Twoim boskim życiu. Nie pozwól, abyśmy odłączyli się od Ciebie, lecz zachowaj nas w Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

REFLEKSJA

A. Święty Wincenty Pallotti pisze o naszej pracy apostolskiej: „Bóg może uczynić o wiele więcej niż to, o co możemy Go prosić lub co możemy sobie wyobrazić. Chce jednak, abyśmy czynili to, co na tym świecie jest w naszej mocy. Pracujmy więc pamiętając o słowach Pana: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął»”.

Albo:

B. Święty Wincenty Pallotti mówi o naszej codziennej pracy: „W Świętej Rodzinie w Nazarecie służba Boża i modlitwa przeplatały się z mozolną pracą ciesielską i innymi zajęciami koniecznymi do zapracowania na życie. Lenistwo nie było znane. Dlatego każdy ślad lenistwa powinien być usunięty z naszych domów. Każdy ma z pożytkiem zajmować się obowiązkami duchowymi oraz pracą zawodową i duszpasterską. Równocześnie każdy powinien odnawiać ducha doskonałego życia i ofiary”.

Chwila ciszy.

MODLITWA

P.Panie, nasz Boże, z Twoich rąk wyszło wszystko, co istnieje. Ty wszystko stworzyłeś i podtrzymujesz dzień po dniu.

W. Niebiosa i ziemia, * morza i góry, * dzikie zwierzęta i człowiek są dziełem Twych rąk. * Ich istnienie i bogactwo od Ciebie pochodzą. * Ty je ukształtowałeś.

P. Ty nas wezwałeś do udziału w stwarzaniu świata. Twe słowo wzywa nas, abyśmy wykorzystywali ziemię, badali ją i odpowiedzialnie używali jej potężnych mocy.

W. Nasza codzienna praca to misja, jaką nam zleciłeś. * Jest to służba Tobie i wypełnienie Twej woli, * przez co stajemy się Twymi współpracownikami.

P. Panie, pomnażając i rozszerzając wiarę i miłość uczestniczymy w misji i zbawczym dziele naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W. Ty posyłasz nas na żniwo, abyśmy przynosili plon. * Dlatego żadna praca nie jesst dla nas zbyt ciężka, * ani żaden wysiłek zbyt mozolny.

P. Ześlij nam Ducha Świętego, by obdarzył nas ufnością i mocą.

W. Daj nam odwagę rozpoczynania wciąż od nowa. * Niech nas nie zrażają niepowodzenia, * lecz pozwól przyjmować od Ciebie to, czego nam brak. * Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: „Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział”. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

P. Módlmy się za naszych zmarłych współbraci, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. * Amen.

[POWRÓT]


MODLITWY WIECZORNE

P. Przychodzimy dziękować Ci Panie.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

WPROWADZENIE

P. Ojcze Niebieski, zapadł wieczór i minął dzień pracy nad pełnieniem Twej woli.

W. Dziękujemy Ci za siły do dźwigania naszych brzemion. * Dziękujemy za wszystkie spełnione dziś dobre dzieła.

P. Panie, bądź z naszym duchem. W swojej dobroci pociesz nas i wspomóż.

W. Przebacz nam wszystkie nasze grzechy.

P. Boże, w tej wieczornej godzinie przystajemy, aby obejrzeć się za siebie i pomyśleć, jak okazywaliśmy Ci dziś miłość. Udziel nam swego światła i pomóż nam zawsze czynić to, co dobre. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA - REFLEKSJA

A. Święty Wincenty Pallotti pisze o życiu czynnym i kontemplacyjnym: „Każdy, kto zjednoczony z naszymi intencjami energicznie stara się przygotować do misji ewangelicznej, każdy, kto z rosnącym zapałem łączy życie kontemplacyjne z czynnym, osiągnie pełnię Chrystusa”.

Albo:

B. Święty Wincenty Pallotti pisze o znaczeniu pracy: „Ponieważ zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, jesteśmy wyposażeni we właściwą naszej naturze skłonność do czynienia zawsze dobra i nie poddawania się lenistwu. Bóg zaraz po stworzeniu Adama umieścił go w ogrodzie Eden, «aby uprawiał go i doglądał» (Rdz 2, 15). Niewłaściwe wykonywanie pracy i lenistwo degradują nas i są działaniem przeciwnym do dzieła stworzenia”.

— Jak w naszej dzisiejszej pracy wyrażaliśmy ducha apostolstwa?

Chwila ciszy.

— Czy pamiętamy, że nasze życie jest udziałem w apostolstwie Jezusa Chrystusa?

Chwila ciszy.

— Pomyślmy, że jesteśmy powołani, by być cichymi i pokornymi, usłużnymi i użytecznymi w służbie innym.

Chwila ciszy.

MODLITWA

P.Panie Jezu Chryste, Ty jeden znasz wartość tego dnia. Nie uczyniliśmy wszystkiego, co mogliśmy uczynić. Wiele rzeczy pozostało do wykonania. Zbyt często kierowaliśmy się egoizmem, brakowało nam miłości.

W. Przebacz nam, że nie dokończyliśmy naszych zadań. * Uwolnij nas od obojętności, zazdrości i pogardy. * Daj moc miłowania wszystkich. * Dopomagaj nam we wszystkim, co czynimy.

P. Dziękujemy Ci za nasze zdolności, które są Twoim darem. Wykorzystywaliśmy je, a Ty byłeś z nami, błogosławiąc naszym wysiłkom.

W. Panie, w tej wieczornej godzinie dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. * Bądź blisko tych, których apostolstwem jest choroba i smutek. * Strzeż nas wszystkich tej nocy.

P. Panie, Ty chcesz, abyśmy przyjmowali sukcesy i niepowodzenia. Stajemy przed Tobą jako nieużyteczni słudzy, którzy wciąż przyjmują Twe boskie dary.

W. Amen.

PROŚBY

P. Racz, Panie, tej nocy.

W. Zachować nas bez grzechu.

P. Niech Twoje miłosierdzie będzie zawsze nad nami.

W. Jak w Tobie nadzieję pokładamy.

P. Zmiłuj się nad nami, Panie.

W. Zmiłuj się nad nami.

P. Tyś, Panie, naszą nadzieją.

W. Nie będziemy zawiedzeni na wieki.

P. Módlmy się za naszych współbraci i członków Zjednoczenia.

W. Strzeż, Panie, wszystkich, * zwłaszcza chorych, cierpiących, starszych oraz tych, * którzy mają szczególne trudności.

P. Módlmy się za naszych dobroczyńców.

W. Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym tych, * którzy czynią nam dobro dla Twego imienia.

P. Módlmy się za zmarłych współbraci, członków Zjednoczenia i wszystkich wiernych zmarłych.

W. Wzbudź ich do życia w chwale zmarłych, * których odkupiłeś najdroższą Krwią Twoją.

Modlitwa w oktawie Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Po śmierci współbrata dodaje się:

P. Polecajmy dziś szczególnie Panu naszego współbrata N. (naszych współbraci N.N.), którego (których) z tego świata wezwał do siebie.

W. Wysłuchaj, o Boże, modlitwy, * które nasza wspólnota zanosi do Ciebie z wiarą w zmartwychwstałego Pana, * i umocnij naszą nadzieję, * że razem z naszym współbratem N. (naszymi współbraćmi N.N.), którego (których) z tego świata wezwałeś do siebie, * zmartwychwstaniemy w Chrystusie do nowego życia. Amen.

MODLITWY OKRESOWE

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

P. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

P. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
Dobry i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty niech nas błogosławi i strzeże.

W. Amen.

HYMN: Ciebie, Boże, chwalimy

[POWRÓT]