II. MODEL TYGODNIOWY - SOBOTA

[POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ] [MODLITWY - MODEL DZIENNY] [MODLITWY - MODEL TYGODNIOWY]


MARYJA, KRÓLOWA APOSTOŁÓW

MODLITWY PORANNE

P. Panie, naucz nas modlić się.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWIELBIENIE

P. Boże, Ojcze niebieski, chwalimy Cię za wszystko, co stworzyłeś, a zwłaszcza za Maryję, którą wybrałeś na Matkę Twojego Syna.

W. Z Nią przychodzimy do Ciebie pełni ufności.

P. Synu, Odkupicielu świata, Boże, dziękujemy Ci, że przyszedłeś do nas przez Maryję.

W. Ona zachowała słowo Ojca w głębokiej wierze * i była posłuszna Jego poleceniom. * Ona jest Twoją Matką i naszym wzorem.

P. Duchu Święty, Boże, Twoją mocą Jezus począł się w Maryi.

W. My także jesteśmy napełnieni Twą mocą, * aby świat mógł ujrzeć Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

P. Z Maryją wołamy do Ciebie:

W. Wielbi dusza moja Pana * i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.

REFLEKSJA

A. Święty Wincenty Pallotti pisze o Maryi, naszej Patronce: „Popatrzcie na Madonnę. Ona pragnie być z wami. Jest wielką misjonarką. Nasze Stowarzyszenie zostało oddane Maryi, Nasza wspólnota jest Jej bardzo miła i doznaje Jej możnego wstawiennictwa”.

Albo:

B. Święty Wincenty Pallotti pisze o Maryi: „W swej nieskończonej miłości Bóg stawia przed nami jako wzór Maryję, Błogosławioną Dziewicę, Matkę Swego Jednorodzonego Syna. Tak wiernie naśladowała Ona naszego Pana Jezusa Chrystusa na drodze do zbawienia, że wyprzedziła aniołów i świętych w świętości, łasce i sprawiedliwości. Równocześnie, przez swego Jednorodzonego Syna, Bóg daje nam Ją jako naszą Matkę. Przez Jej wstawiennictwo i wzniosły przykład całego Jej życia przynagla nas do naśladowania naszego Pana Jezusa Chrystusa w wierze z głęboką i ufną miłością”.

Chwila ciszy.

MODLITWA APOSTOLSKA ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

P. Ojcze Przedwieczny, Ty pragniesz, aby wszyscy zostali zbawieni.

W. Wielkie jest Twoje miłosierdzie. * Spraw, * aby wszyscy ludzie poznali i umiłowali Ciebie.

P. Z głęboką wiarą w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa prosimy:

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Słowo Przedwieczne, Zbawicielu całego stworzenia, przyprowadź wszystkich do siebie.

W. Dla nich byłeś posłuszny aż do śmierci krzyżowej.

P. Wejrzyj na zasługi Twej Matki oraz wszystkich Aniołów i Świętych, którzy orędują za nami.

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Duchu Święty Boże, przez nieskończone zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa…

W. Rozpal w sercach wszystkich gorącą i wszechmocną miłość swoją, * aby się stała jedna owczarnia i jeden pasterz, * i aby wszyscy Boskie Twe miłosierdzie mogli wysławiać w niebie.

P. Królowo Apostołów i wszyscy Aniołowie i Święci, proście Pana żniwa.

W. Aby posłał robotników na żniwo swoje * i zlitował się nad ludem swym, * aby wszyscy zjednoczeni z Nim i z Ojcem, i z Duchem Świętym, * radować się mogli na wieki. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Albo:

P. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: „Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział”. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

ROZMYŚLANIE

Modlitwa przed rozmyślaniem:

P. Święty Wincenty Pallotti zachęca nas, abyśmy oddychali Bogiem, znajdowali Boga we wszystkim, ukazywali Boga innym, promieniowali obecnością Bożą.

W. Ojcze niebieski, * Niech nasze serca będą oddane Tobie bez reszty. * Napełnij nas wielką miłością do Ciebie i bliźniego. * Niech czas rozmyślania * będzie światłem, które rozjaśnia nam drogę. * Niech nas umocni, * abyśmy mogli Ci służyć. Amen.

Modlitwa po rozmyślaniu:

P. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie łaski i oświecenia, których nam udzieliłeś. Pomóż nam odnosić z nich korzyści.

W. Sami nic nie możemy uczynić, * z Tobą możemy wszystko. * Z miłości ku Tobie * chcemy czynić wszystko dla Ciebie.

Jeśli modlitwa nie kończy się rozmyślaniem, mówi się:

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na pocztątku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

[POWRÓT]

MODLITWY W CIĄGU DNIA

P.Bądź uwielbiony, Panie.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

P. Panie Jezu Chryste, pozdrawiamy Cię w Najświętszym Sakramencie. Jesteś tu z nami jako Bóg i Człowiek zrodzony z Najświętszej Dziewicy Maryi.

W. Chwała Tobie w Najświętszym Sakramencie.

P. Boże chwały i mocy, Ty nie zatrzymałeś swej Boskiej mocy i wspaniałości dla siebie.

W. Przyjąłeś postać sługi, aby być jedno z nami.

P. Nie przyszedłeś, aby Ci służono, lecz aby służyć i oddać swe życie za nas wszystkich.

W. Dziękujemy Ci za to, że dla nas się uniżyłeś.

P. Panie Jezu Chryste, Twoja obecność w Najświętszym Sakramencie napełnia nas radością i wdzięcznością. Pomóż nam coraz głębiej rozumieć tę niepojętą tajemnicę wiary i wyznawać ją poprzez czynną miłość wobec wszystkich. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

REFLEKSJA

A. Święty Wincenty Pallotti pisze o Królowej Apostołów: „Stowarzyszenie powstało pod szczególną opieką Królowej Apostołów. Przez swe możne wstawiennictwo Maryja uprasza łaski i dary potrzebne nam do apostolstwa. Mamy w Niej skuteczny przykład żarliwej miłości. Nie będąc kapłanem ani apostołem tak bardzo zabiegała o Boże Królestwo, że przewyższa wszystkich apostołów. Dlatego Kościół pozdrawia Ją jako Królową Apostołów”.

Albo:

B. Święty Wincenty Pallotti pisze w dzienniku duchowym: „Postanawiam przedstawiać sobie (często to w sobie odnawiać), że w jakimkolwiek będę się znajdował miejscu, będę wraz ze wszystkimi stworzeniami w jerozolimskim Wieczerniku, gdzie Apostołowie otrzymali Ducha Świętego; i jak Apostołowie pozostawali tam z Najświętszą Maryją, tak będę sobie też wyobrażał, iż jestem tam z moją nade wszystko najukochańszą Matką Maryją i z nade wszystko najbardziej umiłowanym Oblubieńcem Jezusem, którzy – uważam to za pewne – jako moi najosobliwsi Obrońcy sprawią, że spłynie na mnie i na innych obfitość Ducha Świętego” (Wybór pism, t. III, s. 46).

Chwila ciszy.

MODLITWA DO KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW

P. Niepokalana Bogarodzico, Królowo Apostołów.

W. Wiemy, że przykazanie miłości i powołanie do naśladowania Jezusa Chrystusa * w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego * przynagla nas do współpracy w zbawczym posłannictwie Kościoła.

P. Świadomi własnej słabości, polecamy Twemu wstawiennictwu odnowę naszego życia i apostolstwa.

W. Ufamy, że Ty, która jesteś naszą Matką, * przez miłosierdzie Boże i przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa * wyjednasz nam moc Ducha Świętego, * jak wyjednałaś ją wspólnocie Apostołów zebranych na modlitwie w Wieczerniku.

P. Dlatego, ufając w Twoje możne pośrednictwo, postanawiamy od tej chwili używać naszych zdolności, wiedzy, dóbr doczesnych, zdrowia, choroby i utrapień oraz wszelkiego daru przyrodzonego i nadprzyrodzonego dla większej chwały Boga i zbawienia wszystkich ludzi.

W. Chcemy szczególnie poświęcić się popieraniu dzieł Apostolstwa Katolickiego * zmierzających do ożywienia wiary i rozpalenia miłości wśród wierzących * oraz doprowadzenia ludzi do jedności wiary w Chrystusie.

P. A jeśli nie będziemy mogli służyć temu innymi środkami, nie przestaniemy się modlić, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.

W. Ufamy dlatego, * że będziemy korzystać w wieczności * z owoców apostolstwa Jezusa Chrystusa. Amen.

Lub pieśń:

- Królowo Apostołów

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: „Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział”. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

P. Módlmy się za naszych zmarłych współbraci, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. * Amen.

[POWRÓT]


MODLITWY WIECZORNE

P. Przychodzimy dziękować Ci Panie.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

WPROWADZENIE

P. Panie Jezu Chryste, Synu Boży i Synu Maryi.

W. Dzień dobiega kresu, * a my gromadzimy się przed Tobą obecnym w Najświętszym Sakramencie.

P. Wpatrujemy się w Ciebie jako nasz wzór i w Maryję, którą tak bardzo wyróżniłeś.

W. Ona jest nieskażonym odbiciem Twej świętości i wielkości.

P. Ty obdarzyłeś swą Matkę Maryję łaską żywej wiary, a Ona pokornie i posłusznie przyjęła Twoje słowo.

W. Błagamy Cię, pomóż nam poznać siebie * i stanąć w Twojej obecności czystymi i bez winy. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA - REFLEKSJA

A. Prawo Stowarzyszenia (Wprowadzenie, p. k) mówi o Królowej Apostołów: „Patronką Zjednoczenia jest Maryja, Królowa Apostołów. Współpracowała Ona w sposób wyjątkowy w zbawczej misji swego Syna i stanowi dla wszystkich członków Zjednoczenia niezwykły wzór apostolskiej gorliwości”.

Albo:

B. W Miesiącu Maju dla duchowieństwa święty Wincenty Pallotti wkłada w usta Maryi słowa: „Jako Córka Ojca Przedwiecznego wyjednam Ci moc do pokonania wszystkich wrogów twej duszy. Jako Matka Słowa Wcielonego jestem gotowa zachować w tobie, jako naśladowcy mego Syna, ducha doskonałej ofiary. Jako Oblubienica Ducha Świętego pragnę z całego serca abyś, jak apostołowie, zyskał pełnię Jego darów, które umożliwiają ci spełnienie twej misji: uwielbienie Boga i zabawienie wszystkich ludzi”.

— Jaki wpływ ma Maryja na nasze życie duchowe i działalność apostolską?

Chwila ciszy.

— Czy Maryja jest dla nas przykładem całkowitego oddania się Bogu?

Chwila ciszy.

— Bądźmy świadomi opieki Maryi, kiedy nasze Stowarzyszenie napotyka trudności.

Chwila ciszy.

MODLITWA

P. Ojcze Niebieski, kiedy w ciemności naszych dni nie umiemy rozpoznać właściwej drogi, a Twoje słowo wydaje nam się niezrozumiałe, umocnij nas, patrzących na Maryję, do której Elżbieta powiedziała: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”.

W. Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

P. Kiedy przez egoizm i fałszywą ambicję umiera dziś miłość w wielu sercach, uzdolnij nas, byśmy na wzór Maryi ochotnym sercem czcili Ciebie i służyli braciom.

W. Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

P. Ojcze Wszechmogący, Ty zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów zgromadzonych wokół Maryi. Przez Jej wstawiennictwo ześlij nam swego Ducha, abyśmy byli Twymi wiernymi świadkami. Pomóż nam dzielnie pracować nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiary i miłości.

W. Amen.

PROŚBY

P. Racz, Panie, tej nocy.

W. Zachować nas bez grzechu.

P. Niech Twoje miłosierdzie będzie zawsze nad nami.

W. Jak w Tobie nadzieję pokładamy.

P. Zmiłuj się nad nami, Panie.

W. Zmiłuj się nad nami.

P. Tyś, Panie, naszą nadzieją.

W. Nie będziemy zawiedzeni na wieki.

P. Módlmy się za naszych współbraci i członków Zjednoczenia.

W. Strzeż, Panie, wszystkich, * zwłaszcza chorych, cierpiących, starszych oraz tych, * którzy mają szczególne trudności.

P. Módlmy się za naszych dobroczyńców.

W. Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym tych, * którzy czynią nam dobro dla Twego imienia.

P. Módlmy się za zmarłych współbraci, członków Zjednoczenia i wszystkich wiernych zmarłych.

W. Wzbudź ich do życia w chwale zmarłych, * których odkupiłeś najdroższą Krwią Twoją.

Modlitwa w oktawie Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Po śmierci współbrata dodaje się:

P. Polecajmy dziś szczególnie Panu naszego współbrata N. (naszych współbraci N.N.), którego (których) z tego świata wezwał do siebie.

W. Wysłuchaj, o Boże, modlitwy, * które nasza wspólnota zanosi do Ciebie z wiarą w zmartwychwstałego Pana, * i umocnij naszą nadzieję, * że razem z naszym współbratem N. (naszymi współbraćmi N.N.), którego (których) z tego świata wezwałeś do siebie, * zmartwychwstaniemy w Chrystusie do nowego życia. Amen.

MODLITWY OKRESOWE

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

P. Boże, błogosław tej nocy wszystkich ludzi. Strzeż tego domu i zachowaj go od wszelkiego zła. Pozwól nam wstać jutro z radosnym sercem i święcić zmartwychwstanie Twego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.

P. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty niech błogosławi i strzeże nas oraz naszych braci i siostry w Chrystusie.

W. Amen.

HYMN: Magnificat

[POWRÓT]