V. FORMULARZE MSZY WŁASNYCH

[POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ]


ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO

22 stycznia - Uroczystość

ANTYFONA NA WEJŚCIE

por. Iz 40, 9

Wstąp na górę wysoką, Ty, który niesiesz dobrą nowinę Syjonowi. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunie dobrej nowiny w Mieście Świętym.
(O. W. Alleluja)

KOLEKTA

Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele Świętego Wincentego Pallottiego, kapłana, do obrony wiary i ożywiania miłości, spraw łaskawie, abyśmy wstępując w jego ślady rozpalali sercem i czynem światło prawdy i miłość braterską.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 58, 6-8. 10-11

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 22, 22-23. 25. 27-28

Ref.: Imię Twe, Panie, będę głosił braciom.

Będę głosił swym braciom Twoje imię
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych.
Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie,
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba.

Ref.: Imię Twe, Panie, będę głosił braciom.

Dzięki Tobie płynie moja pieśń pochwalna
w wielkim zgromadzeniu.
Wypełnię moje śluby wobec bojących się Boga.
Przypomną sobie i wrócą do Pana
wszystkie krańce ziemi.

Ref.: Imię Twe, Panie, będę głosił braciom.

Oddadzą Mu pokłon
wszystkie szczepy pogańskie,
bo władza królewska należy do Pana
i On panuje nad narodami.

Ref.: Imię Twe, Panie, będę głosił braciom.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 13, 1-8. 13

Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Łk 10, 1-9

Wasz pokój spocznie na nim

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą, do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.”

Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na złożone dary i jak przez te tajemnice uczyniłeśświętego Wincentego znamienitym szafarzem Twego miłosierdzia, tak nas racz przez nie rozpalić miłością ku braciom.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Flp 1, 20-21

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele; czy to przez życie, czy to przez śmierć, bo dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest mi zyskiem.
(O. W. Alleluja)

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy pokrzepieni Najświętszym Sakramentem gorliwie podążali za przykładem świętego Wincentego, kapłana, który Ciebie czcił niestrudzoną pobożnością i służył Twemu ludowi z miłością bez granic.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

[POWRÓT]


NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW

Sobota po Wniebowstąpieniu - Święto

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Por. Dz 1, 14

Uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa.
(O. W. Alleluja)

KOLEKTA

Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów trwających na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa; daj, abyśmy za Jej wstawiennictwem wiernie służyli Twojemu Majestatowi i chwałę imienia Twego rozszerzali słowem i przykładem.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 1, 12-14

Apostołowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze. Przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55 (R.: por.: 49)

Ref.: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla mnie.

Albo: Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.

Refren

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.

Refren

Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Refren

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Refren

Albo:

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a (R.: por. 3)

Ref.: Głoście chwałę Pana wśród wszystkich narodów.

Albo: Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Refren

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Przed Nim kroczą majestat i piękno,
a potęga i blask w Jego przybytku.

Refren

Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu,
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Refren

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem.
Głoście wśród narodów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren

Tam, gdzie obchodzi się uroczystość, przed Ewangelią jest drugie czytanie.

DRUGIE CZYTANIE

Rz 8, 28-30

Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od! wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Oto słowo Boże.

Albo:

DRUGIE CZYTANIE

Ga 4, 4-7

Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z niewiasty

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze!” A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.

Maryja, Królowa ziemi i nieba, stała bolejąc pod krzyżem Pana Jezusa Chrystusa.

Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

J 19, 25-27

Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, przez Twoje zmiłowanie i wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, niech nasza ofiara wyjedna, aby Twój Kościół wzrastał w liczbę wiernych i nieustannie jaśniał wszelkimi cnotami.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, * która poprzedziła Apostołów w zwiastowaniu Chrystusa.
Ona bowiem wiedziona przez Ducha Świętego, * z pośpiechem zaniosła Chrystusa Janowi, * aby stał się źródłem jego uświęcenia i radości; * Piotr oraz inni Apostołowie, przynagleni przez tego samego Ducha, * nieustraszenie głosili Ewangelię wszystkim narodom, * aby stała się dla nich zbawieniem i życiem. Także dzisiaj Najświętsza Dziewica pociąga przykładem zwiastunów Ewangelii, * rozgrzewa miłością, * wspomaga ustawiczną modlitwą, * aby głosili na całym świecie Chrystusa Zbawiciela. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:

Święty, Święty, Święty...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Por. Łk 11, 27b

Błogosławione łono Maryi Panny, które nosiło Syna Ojca Przedwiecznego.
(O. W. Alleluja)

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni zbawiennym Pokarmem w święto błogosławionej Maryi Dziewicy i Królowej Apostołów, prosimy Cię, Panie, aby lud Twój, pełniąc Twoją wolę i służąc człowiekowi, dążył niestrudzenie do zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

[POWRÓT]


BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW - JÓZEFA STANKA I JÓZEFA JANKOWSKIEGO

[MSZA ŚWIĘTA O 108 MĘCZENNIKACH]

12 czerwca - Wspomnienie obowiązkowe

ANTYFONA NA WEJŚCIE

W niebie się radują Święci, * którzy poszli w ślady Chrystusa, * przelali swoją krew z miłości do Niego, * dlatego weselą się z Chrystusem bez końca.

KOLEKTA

Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom Józefowi Jankowskiemu i Józefowi Stankowi oraz współtowarzyszom udział w męce Chrystusa, + wspomóż swoją łaską naszą słabość, * abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE

Rz 8,31b-39

Ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: „Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź”.
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Oto słowo Pańskie.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 126(125), 1b-2b, 2c-3, 4-5, 6 (Ref.: por. 5)

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Refren

Mówiono wtedy między poganami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i ogarnęła nas radość.

Refren

Odmień znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.

Refren

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. 2 Kor 1, 3b-4a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony Ojciec Miłosierdzia
i Bóg wszelkiej pociechy,
który nas pociesza w każdym utrapieniu.

Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

J 15, 18-21

Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: «Sługa nie jest większy od swego pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowa zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”.

Oto Słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący, wieczny Boże, wspominając błogosławionych Józefa Jankowskiego i Józefa Stanka oraz ich współtowarzyszy, którym dałeś jasne światło wiary, składamy Ofiarę + i pokornie prosimy, * abyś udzielił nam przebaczenia grzechów i pokoju.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty w męczeństwie błogosławionych Józefa Jankowskiego i Józefa Stanka ukazałeś cuda swojej łaski, * oni bowiem, naśladując Chrystusa, przelali krew ku Twojej chwale. * Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali * i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Święty, Święty, Święty...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

2 Kor 4, 11

Jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, * aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy w dniu błogosławionych męczenników Józefa Jankowskiego i Józefa Stanka oraz ich współtowarzyszy, udziel nam hojnie swojej łaski + i spraw, aby przykład ich bohaterstwa * pomógł nam wytrwać w chwili prób i osiągnąć ostateczne zwycięstwo.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

[Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 4 lipca 2000 r. zatwierdziła kolektę o bł. Józfie Jankowskim i bł. Józefie Stanku (prot. 416/00/L).]


Modlitwa o łaski za wstawiennictwem
Błogosławionego Józefa Stanka

Panie Jezu! Ty pragniesz, abyśmy podążając do niebieskiej Ojczyzny, kochali swoją Ojczyznę ziemską, służąc jej i dla niej pracując. Pozwól, aby nam na tej drodze w szczególny sposób przyświecał przykład Błogosławionego Józefa Stanka, który wzorując się na Świętym Wincentym Pallottim, bez reszty ukochał Ciebie i oddał się swoim bliźnim. W czasie szczególnie trudnym dla naszego narodu z całym poświęceniem niósł powstańcom i ludności cywilnej posługę duchową i ratował im życie. Spraw, aby Błogosławiony Józef był dla nas wzorem na co dzień, jak służyć Bogu i Ojczyźnie, i racz udzielić nam łask, o które za jego przyczyną z ufnością Ciebie prosimy. Amen.

[POWRÓT]