I. MODEL DZIENNY

[POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ] [MODLITWY - MODEL TYGODNIOWY]


MODLITWY PORANNE

WPROWADZENIE

P. Panie, naucz nas modlić się.
W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

WEZWANIE DO UWIELBIENIA BOGA ZA JEGO MIŁOŚĆ

Psalm 117

P. Uwielbiajmy i błogosławmy Pana z całym stworzeniem:

P. Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!

W. Bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, * teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

P. O Trójco Przenajświętsza: Ojcze i Synu, i Duchu Święty!

W. Uwielbiamy Cię i dzięki Ci składamy * za wszystkie dobrodziejstwa w całym życiu nam wyświadczone, * a szczególnie za łaskę dnia dzisiejszego.

P. Błogosławiony bądź jedynie prawdziwy Boże: Ojcze i Synu, i Duchu Święty.

W. Trójco Przenajświętsza, * ofiarujemy Ci przez ręce Maryi, * Królowej Apostołów, * myśli, słowa, uczynki i cierpienia dnia dzisiejszego.

P. Odnawiamy pragnienie doskonalenia naszej miłości, by nasza wspólnota zjednoczona w miłości Ojca, w łasce Syna i jedności Ducha Świętego oddana była całkowicie dziełom Apostolstwa Katolickiego.

W. Prosimy Cię, wspomagaj Papieża N., * z którym jednoczymy się w modlitwach za Kościół katolicki, * za wszystkich chrześcijan, * za braci z innych wyznań, * za niewierzących i za wszystkie ludy ziemi.

P. Powierzamy Twej nieskończonej miłości nasze Stowarzyszenie: poszczególnych współbraci, wspólnoty, regie i prowincje, oraz wszystkich, którzy należą do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

W. Strzeż biskupów, * kapłanów, * siostry i braci oraz wszystkich, * którzy Tobie się poświęcili.

P. Błogosław naszym krewnym, przyjaciołom i dobroczyńcom oraz tym, którzy się polecili naszym modlitwom.

W. W swym nieskończonym miłosierdziu udziel łaski powrotu do Ciebie tym, * którzy się oddalili od Twojej miłości, * i obdarz życiem wiecznym w swym królestwie naszych zmarłych współbraci, * krewnych i wszystkich wiernych.

Albo modlitwy:

1. Narzędzia Bożej miłości
2. Za nasze wspólnoty

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Albo:

P. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: „Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział”. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

W. Aniele Boży, Stróżu mój, * Tobie Bóg oddał mnie. * Oświecaj więc, * strzeż, kieruj i prowadź mnie dzisiaj. Amen.

MODLITWA APOSTOLSKA ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

P. Ojcze Przedwieczny, Ty pragniesz, aby wszyscy zostali zbawieni.

W. Wielkie jest Twoje miłosierdzie. * Spraw, * aby wszyscy ludzie poznali i umiłowali Ciebie.

P. Z głęboką wiarą w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa prosimy:

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Słowo Przedwieczne, Zbawicielu całego stworzenia, przyprowadź wszystkich do siebie.

W. Dla nich byłeś posłuszny aż do śmierci krzyżowej.

P. Wejrzyj na zasługi Twej Matki oraz wszystkich Aniołów i Świętych, którzy orędują za nami.

W. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje * i zlituj się nad ludem Twym.

P. Duchu Święty Boże, przez nieskończone zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa…

W. Rozpal w sercach wszystkich gorącą i wszechmocną miłość swoją, * aby się stała jedna owczarnia i jeden pasterz, * i aby wszyscy Boskie Twe miłosierdzie mogli wysławiać w niebie.

P. Królowo Apostołów i wszyscy Aniołowie i Święci, proście Pana żniwa.

W. Aby posłał robotników na żniwo swoje * i zlitował się nad ludem swym, * aby wszyscy zjednoczeni z Nim i z Ojcem, i z Duchem Świętym, * radować się mogli na wieki. Amen.

Albo modlitwy:

1. Troska o wszystkich
2. Modlitwa o powołania

Albo pieśni:

1. Boża miłości
2. Hymn pallotyński

ZAKOŃCZENIE

P. Niech Pan nas błogosławi, strzeże od zła wszelkiego i zachowa nas wiernymi w swojej służbie.

W. Jemu tylko niech będzie cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. Amen.

[POWRÓT]

MODLITWY W CIĄGU DNIA

UWIELBIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

P. Pan nasz, Jezus Chrystus, jest obecny wśród nas w Sakramencie Eucharystii. W swej nieskończonej miłości pragnie, aby trwało w nas Jego życie, dlatego mówi: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Złóżmy Mu nasze uwielbienie i dziękczynienie.

Albo:

P. O święta Uczto.

W. W której Chrystusa przyjmujemy, * odnawiamy pamiątkę Jego Męki, * duch napełnia się łaską * i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały (O. W. Alleluja).

Albo pieśni eucharystyczne:

1. Bądźże pozdrowiona
2. Jezusa ukrytego
3. Witam Cię, witam

P. Módlmy się. Boże, który w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Albo:

P. Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym Sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana. Który żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.

Albo (w Okresie Narodzenia Pańskiego):

P. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie; spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Albo (w Okresie Wielkanocnym):

P. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA

P. Pamiętajmy, że nasz święty Założyciel dał nam za podstawową regułę życie naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego mamy naśladować w życiu wspólnotowym i w naszym apostolstwie. Dlatego zróbmy rachunek sumienia.

Chwila ciszy.

DZIĘKCZYNIENIE

P. Ojcze Przedwieczny.

W. W zjednoczeniu z Maryją * ofiarujemy Ci Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, * jak gdybyś nam już udzielił łaski wiernego naśladowania życia ukrytego i publicznego Jezusa Chrystusa * aż do ofiarowania się na krzyżu: * dla większej chwały Twojej, * dla uświęcenia naszego oraz naszych braci i sióstr.

ANIOŁ PAŃSKI

P. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Ze czcią wspominamy Tajemnicę Wcielenia Słowa i pozdrawiamy Maryję, Matkę Zbawiciela.

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

P. Oto ja, służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

W Okresie Wielkanocnym:

P. Anioł rzekł do niewiast: „Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział”. Radując się ze Zmartwychwstania, skierujmy nasze pozdrowienie do Maryi, Matki Odkupiciela.

P. Królowo Nieba, wesel się, alleluja.
W. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja.

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

P. Boże, Ty raczyłeś uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

MODLITWA DO KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW

P. Niepokalana Bogarodzico, Królowo Apostołów.

W. Wiemy, że przykazanie miłości i powołanie do naśladowania Jezusa Chrystusa * w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego * przynagla nas do współpracy w zbawczym posłannictwie Kościoła.

P. Świadomi własnej słabości, polecamy Twemu wstawiennictwu odnowę naszego życia i apostolstwa.

W. Ufamy, że Ty, która jesteś naszą Matką, * przez miłosierdzie Boże i przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa * wyjednasz nam moc Ducha Świętego, * jak wyjednałaś ją wspólnocie Apostołów zebranych na modlitwie w Wieczerniku.

P. Dlatego, ufając w Twoje możne pośrednictwo, postanawiamy od tej chwili używać naszych zdolności, wiedzy, dóbr doczesnych, zdrowia, choroby i utrapień oraz wszelkiego daru przyrodzonego i nadprzyrodzonego dla większej chwały Boga i zbawienia wszystkich ludzi.

W. Chcemy szczególnie poświęcić się popieraniu dzieł Apostolstwa Katolickiego * zmierzających do ożywienia wiary i rozpalenia miłości wśród wierzących * oraz doprowadzenia ludzi do jedności wiary w Chrystusie.

P. A jeśli nie będziemy mogli służyć temu innymi środkami, nie przestaniemy się modlić, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.

W. Ufamy dlatego, * że będziemy korzystać w wieczności * z owoców apostolstwa Jezusa Chrystusa. Amen.

Albo jedna z modlitw do Najświętszej Dziewicy lub pieśń:

- Królowo Apostołów

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

P. Za zmarłych członków, krewnych i dobroczyńców.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. * Amen.

Albo:

Psalm 51

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

[POWRÓT]

MODLITWY WIECZORNE

WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

P. Przyjdź, Duchu Święty.

W. Napełnij serca wiernych Twoich * i zapal w nich ogień Twojej miłości.

P. Módlmy się. Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać to, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

PODZIĘKOWANIE

P. Dziękujemy Panu Bogu za wszelkie dobro od Niego otrzymane, szczególnie za łaskę powołania.

Chwila ciszy.

RACHUNEK SUMIENIA

P. Zróbmy rachunek sumienia.

Chwila ciszy.

PAMIĘĆ O ŚMIERCI

P. Prośmy Boga o wytrwanie w Jego miłości aż do śmierci.

Chwila ciszy.

PROŚBY

P. Racz, Panie, tej nocy.

W. Zachować nas bez grzechu.

P. Niech Twoje miłosierdzie będzie zawsze nad nami.

W. Jak w Tobie nadzieję pokładamy.

P. Zmiłuj się nad nami, Panie.

W. Zmiłuj się nad nami.

P. Tyś, Panie, naszą nadzieją.

W. Nie będziemy zawiedzeni na wieki.

P. Módlmy się za naszych współbraci i członków Zjednoczenia.

W. Strzeż, Panie, wszystkich, * zwłaszcza chorych, cierpiących, starszych oraz tych, * którzy mają szczególne trudności.

P. Módlmy się za naszych dobroczyńców.

W. Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym tych, * którzy czynią nam dobro dla Twego imienia.

P. Módlmy się za zmarłych współbraci, członków Zjednoczenia i wszystkich wiernych zmarłych.

W. Wzbudź ich do życia w chwale zmarłych, * których odkupiłeś najdroższą Krwią Twoją.

Albo modlitwa:

- Bóg, Miłość Nieskończona

Modlitwa w oktawie Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Po śmierci współbrata dodaje się:

P. Polecajmy dziś szczególnie Panu naszego współbrata N. (naszych współbraci N.N.), którego (których) z tego świata wezwał do siebie.

W. Wysłuchaj, o Boże, modlitwy, * które nasza wspólnota zanosi do Ciebie z wiarą w zmartwychwstałego Pana, * i umocnij naszą nadzieję, * że razem z naszym współbratem N. (naszymi współbraćmi N.N.), którego (których) z tego świata wezwałeś do siebie, * zmartwychwstaniemy w Chrystusie do nowego życia. Amen.

MODLITWA ZA STOWARZYSZENIE

P. Najmilsza Panno Maryjo, Matko Miłosierdzia, Królowo Aniołów i Świętych, Nadziejo nasza, Orędowniczko nasza.

W. Zwróć swe miłosierne oczy na nasze najmniejsze Stowarzyszenie, * które było Twoim od początku: * Otaczaj je opieką dziś i w przyszłości * oraz obdarz je licznymi powołaniami.

P. Niech odznacza się czystością, ubóstwem, posłuszeństwem, duchem modlitwy, wspólnoty dóbr i służby w miłości Chrystusa.

W. Racz zachować je od wszelkiego zła, * szczególnie od każdej, nawet najmniejszej oziębłości. * Prosimy Ciebie, Maryjo, Wspomożycielko nasza i nasza Nadziejo.

P. Uproś nam to wszystko u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.

Albo jedna z modlitw do Najświętszej Dziewicy.

DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

P. Pamiętaj o nas, święty Józefie, i swoją przemożną modlitwą wstawiaj się za nami u Jezusa Chrystusa.

W. Wyjednaj nam również łaskę u Twej dziewiczej Oblubienicy, Matki Chrystusa.

DO ŚWIĘTEGO ZAŁOŻYCIELA

P. Święty nasz Ojcze Wincenty, który zostałeś wybrany przez Boga, by założyć i szerzyć w Kościele powszechne apostolstwo, wstawiaj się za nami u Boga.

W. Módl się także za tymi, którzy są natchnieni Twymi ideałami, * zwłaszcza miłością Boga i bliźniego, * aby szukali we wszystkim chwały Boga, zniszczenia grzechu i zbawienia dusz.

Albo modlitwy:

1. Modlitwa do św. Wincentego Palloittiego
2. Odwaga pójścia za Chrystusem
3. Duch apostolski
4. Modlitwa o błogosławieństwo

MODLITWY OKRESOWE

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

P. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Przełożony lub jego zastępca:

— Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Przez nieskończone miłosierdzie Boże, przez zasługi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przez wstawiennictwo Błogosławionej Maryi Dziewicy, Królowej Apostołów, świętego naszego Ojca Wincentego, oraz wszystkich Aniołów i Świętych: błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na nas oraz na wszystkich naszych braci i siostry i pozostanie z nami na zawsze.

W. Amen.

Albo:

— Pokój i błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na nas i pozostanie z nami na zawsze.

W. Amen.

HYMN: Ciebie, Boże, chwalimy

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu, wszystka ziemia cześć oddaje.

Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini nieustannym głoszą pieniem:

Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia majestatu chwały Twojej.

Ciebie przesławny chór Apostołów, Ciebie Proroków
poczet chwalebny, Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

Ciebie po wszystkiej ziemi wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu, godnego uwielbienia,
prawdziwego i Jedynego Twojego Syna, Świętego także Ducha Pocieszyciela.

Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.

Ty skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym Królestwo niebios.

Ty po prawicy Boga zasiadasz w ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia: tak wszyscy wierzymy.

Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom, których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich w wiekuistej chwale.

Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu,
i rządź nim, i wywyższaj go aż na wieki.

Po wszystkie dni błogosławimy Ciebie
i wysławiamy imię Twe na wieki,
na wieki bez końca.

Racz, Panie, tej nocy zachować nas od złego,
zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.

Niech miłosierdzie Twoje okaże się nad nami,
jako i my w Tobie nadzieję pokładamy.

W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
nie będę zawstydzony na wieki.

Albo:

Ciebie, Boże, wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała;
Ciebie, Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i niebiosy,
Cheruby, Serafinowie
ślą wieczystej pieśni głosy:

Święty, Święty nad Świętymi
Bóg zastępów, Król łaskawy,
pełne niebo z kręgiem ziemi
majestatu Twojej sławy!

Apostołów Tobie rzesza,
chór proroków, pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi
z głębi serca, ile zdoła,
głosy ludów zgodzonymi
wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna, Słowo wiekuiste,
z Duchem, wszechświat wielbi cały.
Królem chwały Tyś, o Chryste!

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem!

Tyś pokruszył śmierci wrota,
starł jej oścień w męki dobie
i rajskiego kraj żywota
otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
W chwale Ojca, Syn Jedyny,
lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny!

Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech, co plami,
gdyś odkupił nas od zbrodni
drogiej swojej krwi strugami.

Ze świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw, o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje!

Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy,
my w dzień każdy, Władco świata,
imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie,
pieśń, co sławi Twoje czyny.
O, w dniu onym racz nas, Panie,
od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym,
tym, co żebrzą Twej opieki:
W Tobie, Panie, zaufałem,
nie zawstydzę się na wieki!

Albo pieśni:

1. Magnificat (poniżej)
2. Wszystkie nasze dzienne sprawy

Magnificat

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

[POWRÓT]