MODLITWY OKRESOWE W CZASIE MODLITWY WIECZORNEJ PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM

[POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ] [MODLITWY - MODEL DZIENNY] [MODLITWY - MODEL TYGODNIOWY]


OBJAWIENIE PAŃSKIE

6 stycznia

P. Panie, nasz Boże, uwielbiamy Cię za to, że zesłałeś nam swego Syna jako Zbawiciela świata. Chwalimy Cię, ponieważ objawiłeś ludowi swoją chwałę.

W. Napełnij Twój Kościół, tu na ziemi, duchem wiary i uwielbienia. * Umocnij nasze przekonanie, * że i dziś jesteś blisko swego ludu w swoim Synu i jako Pan wszystkim rządzisz.

P. Módlmy się. Ojcze światłości, niezmierzony Boże, dziś objawiłeś narodom swoje Słowo Wcielone za przewodem gwiazdy. Twoje światło świeci mocno, a Twoja miłość jest blisko. Wyrwij nas z ograniczeń tego świata do życia, które Twój Duch czyni pełnym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

[POWRÓT]


ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO

22 stycznia

P. Święty Wincenty Pallotti, my, Twoi synowie, składamy dziękczynienie Trójcy Przenajświętszej, że wybrała Cię do tak wielkiej świętości i apostolskiej działalności. Powołany przez Boga do założenia Dzieła Apostolstwa Katolickiego, wskazałeś nam Osobę Jezusa Chrystusa, Pana naszego, którego mamy naśladować. W Nim jako apostołowie pragniemy całym życiem służyć Bogu i każdemu człowiekowi we wspólnocie Kościoła.

W. Prosimy Cię, * błogosław Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego * i wszystkim członkom wspólnoty kościelnej, realizującym zadania apostolskie. * Uczyń nas w jedności z Maryją, Królową Apostołów, * naśladowcami Jezusa, Apostoła Ojca Niebieskiego, w wypełnianiu naszego apostolskiego powołania.

P. Módlmy się. Boże, który ustanowiłeś świętego Wincentego Pallottiego przewodnikiem Apostolstwa Katolickiego, a przez niego obdarzyłeś Kościół nowymi wspólnotami, prosimy Cię, abyśmy za jego wstawiennictwem rozszerzali chwałę Imienia Twojego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

[POWRÓT]


OFIAROWANIE PAŃSKIE

2 lutego

P. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn Jed-norodzony, który przyjął nasze ludzie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni; pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

[POWRÓT]


ŚWIĘTEGO JÓZEFA

19 marca

P. Święty Józefie, przychodzimy do Ciebie z ufnością i błagamy o opiekę. Zjednoczony w miłości z Niepokalaną Matką Boga, opiekowałeś się Jezusem jak dobry ojciec.

W. Wejrzyj na lud, * który Jezus odkupił przez swą mękę i śmierć. * Pomóż nam gorliwie pracować dla Królestwa Bożego * i służyć bliźniemu przez wszystko, co robimy.

P. Módlmy się. Boże, Ty przeznaczyłeś nas na to, abyśmy pracowali i tworzyli. Przez wstawiennictwo świętego Józefa, który pracą własnych rąk zapewnił byt Świętej Rodzinie, daj nam siłę i wytrwałość, abyśmy wypełnili zadania, które nam powierzyłeś na ziemi, i otrzymali kiedyś obiecaną nagrodę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

[POWRÓT]


ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

25 marca

P. Pozdrawiamy Ciebie, Dziewico Maryjo. Bóg powołał Cię na Matkę swego Syna, a Ty byłaś całkowicie otwarta na wolę Boga i oddałaś się do Jego dyspozycji.

W. Módl się za nami, * abyśmy mieli siłę otworzyć się na naukę Twego Syna i działanie Ducha Świętego.

P. Módlmy się. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

[POWRÓT]


KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW

Sobota po Wniebowstąpieniu Pańskim

P. Bądź pozdrowiona, Maryjo — Matko, Królowo i Nauczycielko Apostołów.

W. Wejrzyj na nasze Stowarzyszenie, które poświęciło się dziełu Apostolstwa Katolickiego * i wybrało Ciebie na Patronkę. * Pomóż nam kochać Boga i bliźniego. * Błagaj swego Syna, by błogosławił naszej pracy, * tak by wkrótce wszyscy poznali miłość i wielbili jedynego, prawdziwego Boga, * Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

P. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, trwających na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa; daj, abyśmy za Jej wstawiennictwem wiernie służyli Twojemu Majestatowi i chwałę imienia Twego rozszerzali słowem i przykładem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

[POWRÓT]


ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

P. Duchu Święty, który żyjesz i królujesz w swoim Kościele.

W. Napełnij nas swoją mocą. * Daj nam ducha mądrości i rozumu, * rady i umiejętności, * pobożności i bojaźni Bożej. * Uczyń z nas jedno w Tobie * i daj, by Twój Kościół żył zjednoczony w Twojej miłości. * Otwórz nasze umysły i udziel nam mądrości. * Rozwiąż nam języki, by śpiewały Twoją chwałę słowami, * których język ludzki nie wypowie, * gdyż bez Twego Ducha * nigdy nie bylibyśmy w stanie wypowiedzieć słów pokoju i głosić prawdy, * że Jezus jest Panem, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

[POWRÓT]


NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

P. Trójco Przenajświętsza, cały Kościół czci Cię i wielbi.

W. Wychwalamy Cię, Jedności Nierozdzielna. * Dziękujemy Ci w imieniu wszystkich stworzeń, * ponieważ jesteś naszym Stworzycielem, Odkupicielem i naszym celem. * Tobie cześć i chwała na wieki.

P. Módlmy się. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze  ich działania.  Przez  Chrystusa,  Pana naszego.

W. Amen.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

[POWRÓT]


NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego

P. Chwała Sercu Jezusowemu, przez które stało się nam zbawienie. Błogosławimy Cię, Panie Jezu Chryste. W Twym przebitym Sercu rozpoznajemy miłość Twoją. Dziękujemy Ci, ponieważ umiłowałeś swoich aż do końca. Przyjmijmy siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy, i nigdy nie ustawajmy w czynieniu dobra.

P. Jezu, cichy i pokornego Serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

P. Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości; spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

[POWRÓT]


ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

29 czerwca

P. Święci Apostołowie, Piotrze i Pawle, w swoim życiu wypełniliście misję Jezusa Chrystusa. Głosiliście naukę o zbawieniu, zakładaliście wspólnoty i ustanawialiście kapłanów. Oddaliście życie za Chrystusa.

W. Uproście dla nas żywą wiarę i płomienną miłość do Chrystusa. * Zawsze pragniemy iść za waszym przykładem.

P. Módlmy się. Panie, nasz Boże, Ty przez świętych apostołów Piotra i Pawła dałeś swojemu Kościołowi podstawy chrześcijańskiej wiary; za ich wstawiennictwem udziel nam pomocy i doprowadź nas do wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

[POWRÓT]


WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

15 sierpnia

P. Maryjo, Matko Boga, wyznajemy, że Bóg przyjął Cię do chwały nieba. W Tobie urzeczywistniła się już doskonałość świata i wszystkich ludzi.

W. Wstawiaj się za nami u Boga, * abyśmy otrzymali łaskę uwolnienia od wszelkiego zła. * Pomóż nam tak żyć, byśmy również zasłużyli na mieszkanie w niebie.

P. Módlmy się. Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą; spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

[POWRÓT]


NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

8 września

P. Najświętsza Dziewico Maryjo, jesteś radością całego świata.

W. Przez Ciebie wzeszło słońce sprawiedliwości, Chrystus, nasz Pan. * Ty jesteś nową Ewą, * Matką życia, błogosławioną między niewiastami.

P. Módlmy się. Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia; udziel swoim sługom łaski, aby święto Jej narodzenia utwierdziło nas w pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

[POWRÓT]


NIEDZIELA MISYJNA

Październik

P. Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, świat Ciebie oczekuje. Ty odkupiłeś wszystkich swoją krwią.

W. Spraw, by wszyscy ludzie Cię poznali, * wierzyli w Ciebie i Tobie służyli. * Prowadź wszystkich, którzy poniosą Twą Ewangelię do tych, co jej jeszcze nie znają. * Zlej swą moc na wszystkich misjonarzy.

P. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje.

W. I zmiłuj się nad ludem Twym.

P. Módlmy się. Boże, Ty pragniesz, aby Twój Kościół był dla ludzi znakiem zbawienia i podejmował Chrystusowe dzieło aż do końca czasów. Wlej w serca wszystkich wierzących głęboką troskę o zbawienie świata, tak aby wszyscy stali się jednym świętym ludem. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

[POWRÓT]


W OKTAWIE WSPOMNIENIA WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

P. Boże, bogaty w miłosierdzie, daj, abyśmy wszyscy zostali zbawieni. Błagamy Cię, aby współbracia, krewni i dobroczyńcy naszego Stowarzyszenia, którzy odeszli z tego świata, mogli przebywać z Tobą na zawsze.

W. Za wstawiennictwem Dziewicy Maryi, Matki Boga, i wszystkich Twoich świętych * daj tym zmarłym udział w życiu wiecznym. * Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

[POWRÓT]


JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Ostatnia niedziela zwykła

P. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Kapłanem i Królem wszelkiego stworzenia. Przez Twoją śmierć na krzyżu i Twoje chwalebne zmartwychwstanie, dokonałeś dzieła odkupienia. Kiedy zostanie Ci poddane całe stworzenie, wtedy przekażesz Ojcu niebieskiemu wieczne i powszechne królestwo, królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W. Chryste Królu, prowadź nas drogami zbawienia, * abyśmy doszli do Twojego królestwa.

P. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata; spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

[POWRÓT]


NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

8 grudnia

P. Najświętsza Maryjo, przez wzgląd na Twego Syna Bóg uchronił Cię od grzechu w chwili poczęcia. Jak świt otrzymuje światło od słońca i je poprzedza, tak Ty poprzedzasz Chrystusa, Słońce sprawiedliwości, i świecisz Jego blaskiem.

W. Uczyń nas, Panie, wieczystą świątynią Twego Ducha, * abyśmy w świetle Twego nawiedzenia poznali, * jak mamy postępować, a przez to unikali grzechu.

P. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspominamy Błogosławioną Dziewicę Maryję, którą wybrałeś spośród wszystkich stworzeń i którą uświęciłeś. Błogosław nas pełnią Twojej łaski. Uwolnij nas od grzechu, abyśmy mogli przyjść do Ciebie z czystym sercem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

[POWRÓT]


BOŻE NARODZENIE

25 grudnia

P. Panie Jezu Chryste, Słowo Boże, stałeś się człowiekiem i żyłeś wśród nas. Wziąłeś na siebie naszą naturę, abyśmy mogli mieć udział w Twej boskości. Stałeś się naszym bratem, a my staliśmy się dziećmi Bożymi.

W. Napełnij nasze serca łaską Twego nawiedzenia, * abyśmy wiernie dochowali przyrzeczeń chrztu i konsekracji, * a przez to zachowali nasze życie w Twoim pokoju.

P. Módlmy się: Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, daj nam uczestniczyć w bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

[POWRÓT]