Elbieta SannaTa yjca w pierwszej poowie dziewitnastego wieku mieszkanka Sardynii, jako jedyna ze wszystkich kobiet zaangaowanych w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, miaa przywilej bycia nazywan ? wprost i wyranie ? i to a czterokrotnie, ?czonkiem pobonego Zjednoczenia?. Urodzona w Codrongianos na Sardynii 23 kwietnia 1788 r., polubia w roku 1807 Antonio Maria Porcu. Z siedmiorga ich dzieci przeyo picioro.

Gdy owdowiaa po osiemnastu latach maestwa, otrzymaa zgod swej rodziny, by podj pielgrzymk do Ziemi witej. Ale, zatrzymana przez przeciwnoci w drodze do Palestyny, wyldowaa 23 lipca 1831 r. w Rzymie, gdzie pozostaa a do mierci, tj. 17 lutego 1857 r. Pochowano j w kociele SS. Salvatore in Onda ? u boku w. Wincentego Pallottiego, swego kierownika duchowego, tak jak sobie tego yczya. Wiadomo, ?czego chce kobieta, tego chce Bg? (przysowie francuskie).

Więcej…

 

w. Wincenty Pallottiy w Rzymie w pierwszej poowie XIX wieku. By zwyczajnym, penym gorliwoci apostolskiej kapanem, mem wielkich pragnie i mistykiem zatopionym w Bogu. Sta si inspiratorem wielu dziejowych poczyna. Jego denie do oywiania wiary i rozpalania mioci wrd czonkw Ludu Boego przyjo konkretn form w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, ktre powoa do ycia w 1835 roku.

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim witym, ale ?witym na czasie?, gdy pragnienia jego stay si dzi bardziej zrozumiae, a jego wito bardziej pocigajca i godna naladowania ni przed laty.

Więcej…

 

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Nazywa si ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreli, i samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego e wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwo i mio u wszystkich wiernych nalecych do kadego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokor i mioci, ze czci i religijnym szacunkiem odnosili si do Apostolstwa Katolickiego, ktre Jezus Chrystus ustanowi w swoim Kociele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Więcej…

 

Testament duchowy to sporzdzony w formie listu tekst, ktry ksidz Wincenty Pallotti napisa we wrzeniu 1840 roku, przebywajc w diecezji Osimo. ?List? ten odnaleziony i otwarty zaraz po mierci Pallottiego (22 stycznia 1850 r.), by od tamtego momentu przechowywany i traktowany jako Jego duchowy testament.

 

Pallotyni, a waciwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (ac. Societas Apostolatus Catholici ? SAC),to katolicka wsplnota ksiy i braci, zaoona przez w. Wincentego Pallottiego w I poowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzuj si licznymi dzieami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem wsppracy z ludmi wieckimi. Pallotyni s integraln czci Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a wedug prawa kanonicznego s stowarzyszeniem ycia apostolskiego na prawie papieskim.