B. Ksidz Jzef Stanek SACKsidz Jzef Stanek urodzi si 4 grudnia 1916 roku w apszach Ninych, w diecezji krakowskiej. Szko redni ukoczy w Wadowicach, na Kopcu. Po maturze wstpi do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Ksia Pallotyni). Tam odby nowicjat oraz studia seminaryjne. wicenia kapaskie otrzyma 7 kwietnia 1941 roku. Dnia 13 kwietnia udao mu si odprawi Msz wit prymicyjn w swojej rodzinnej miejscowoci.

Zaraz po wiceniach rozpocz studia specjalistyczne na Tajnym Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, tj. 1 sierpnia 1944 roku, znajdowa si w Warszawie, w Zakadzie Sistr Rodziny Maryi na Koszykach, gdzie pracowa jako duszpasterz i kapelan szpitala.

W drugiej poowie sierpnia 1944 roku przeoeni skierowali go do pracv kapelaskiej i duszpasterskiej w Zgrupowaniu Armii Krajowej ?Kryska?, dziaajcym na odcinku czerniakowskiego Powila.

Ksidz Jzef przybra pseudonim ?Rudy?. Z miejsca rozpocz szerok i wszechstronn prac duszpasterza i kapelana. Przede wszystkim odprawia Msze polowe i spowiada. Odwiedza czsto polowe szpitale, niosc duchow pomoc i nadziej walczcym i rannym. Nosi rannych, docierajc do najbardziej wysunitych pozycji powstaczych. Pomaga waczcym onierzom i ludnoci cywilnej odkopywa zasypanych. Wielu rannych uratowa od niechybnej mierci, zwaszcza w ostatnich dniach powstania na Czerniakowskim Przyczku. Podnosi te na duchu zaamanych mieszkacw i - mimo niebezpieczestw - wygasza do nich Sowo Boe. Chocia mia moliwo uratowania swego ycia, przeprawiajc si pontonem na drugi brzeg Wisy, nie skorzysta z niej. Chcia dzieli los onierzy i ludnoci cywilnej, ktra zostaa na lewym brzegu rzeki.

Więcej…

 

W Warszawie odbya si niezwyka uroczysto ku nieskoczonej chwale Boga, gorcej czci B. Ks. Jzefa Stanka, pallotyna, kapelana Armii Krajowej ipoytkowi ludu Boego.

Oto dnia 30 listopada 2008 r., wIniedziel Adwentu, podczas Mszy w., ogodzinie 13.00, wkociele Matki Boskiej Czstochowskiej, Patronki Armii Krajowej, wWarszawie, przy ul. Zagrnej, dokonalimy uroczystej instalacji Relikwii Bogosawionego Ks. Jzefa Stanka, ps., ?Rudy?, ktry ponis mczesk mier dnia 23 wrzenia 1944 roku, penic misj kapelask naCzerniakowie podczas Powstania Warszawskiego.

Więcej…

 

B. ks. Jzef Jankowski SAC, mczennikUrodzi si 17 listopada 1910 r. wm. Czyczkowy k. Brus, naPomorzu. Szko redni ukoczy w?Collegium Marianum? wWadowicach, naKopcu. B. ks. Jzef Jankowski studia filozoficzno-teologiczne odby wpallotyskim Wyszym Seminarium Duchownym wOtarzewie.

wicenia kapaskie otrzyma dnia 2 sierpnia 1936 r. Jako kapan ipallotyn, zgbokim zaangaowaniem wykonywa swoje zwyczajne obowizki duszpasterskie. Peni funkcj prefekta szk wOtarzewie iokolicy, by opiekunem Krucjaty Eucharystycznej ipostulantw, duszpasterzem onierzy iludnoci cywilnej wpierwszych dniach wojny 1939 r., iwreszcie ekonomem domu seminaryjnego wczasie okupacji niemieckiej.

Dnia 16 maj a1941 r. aresztowany przez gestapo, zosta przewieziony naPawiak, apo dwch tygodniach okrutnych tortur, doobozu zagady wOwicimiu. Tam, wyniszczony cik prac igodem, potwornie skatowany przez obozowego oprawc, odszed doPana dnia 16 padziernika 1941 r. By czowiekiem gbokiej modlitwy ikontemplacji. Wyrnia si ujmujc dobroci, ale te istanowczoci, solidnym wykonywaniem obowizkw iodwag wobronie wolnoci igodnoci czowieka. Pragn ukocha Boga ponad wszystko. T postaw potwierdzi bohaterskimi czynami iofiar zwasnego ycia. Jest porywajcym wzorem dla modziey ikapanw orazdla wszystkich wiernych, poniewa wiernie naladujc Chrystusa, da wiadectwo najwikszej mioci.

 

B. ks. Jzef Jankowski SAC

Wane wydarzenie

Dnia 16 padziernik 2011 r., na terenie parafii Brusy, w miejscowoci Mcika, ks. bp Bernard Szlaga, ordynariusz diecezji pelpliskiej, dokona powicenia kocioa filialnego pod wezwaniem b. ks. Jzefa Jankowskiego. To wspaniay znak kultu Bogosawionego Mczennika na jego ojczystej ziemi.

Wczeniej imi Bogosawionego Ksidza Jzefa Jankowskiego przyja Szkoa Podstawowa w jego rodzinnej wiosce ? Czyczkowy. Nastpnie, uchwa Rady Miasta Brusy ogoszono ks. Jzefa Jankowskiego patronem tego miasta. Powicenie kocioa w Mcikale to kolejny wyraz ywej czci i wiary Ludu Boego w porednictwo b. ks. Jzefa Jankowskiego.

Wspaniaa architektura wityni

Koci zosta wkomponowany w panoram wioski i okolicy: pooony na lekkim wzniesieniu, pikna sylwetka ? dach czerwony, ciany biae, architektura kocielna ? atwo zauway przejedajc przez t miejscowo.

Więcej…