STOWARZYSZNIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Wspólnota księży i braci jako część Zjednoczenia

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego jest wspólnotą księży i braci. Jest ono częścią integralną Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego: Posiada wraz z całym Dziełem św. Wincentego Pallottiego wspólny cel, jest ożywione tym samym duchem oraz pragnie ? jak ono ? służyć apostolskiemu posłannictwu Kościoła w świecie.

Cel Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest ożywianie wiary i rozpalanie miłości u wszystkich członków Ludu Bożego oraz szerzenie wiary i miłości na całym świecie, aby jak najszybciej nastał jedna owczarnia i jeden pasterz (J 10, 16).

W sposób szczególny Stowarzyszenie pragnie budzić i pogłębiać u wszystkich wiernych świadomość ich apostolskiego powołania, zachęcając ich do aktywnego uczestnictwa w apostolstwie oraz dopomagając im, aby byli dyspozycyjni i dobrze przygotowani do współpracy z innymi w działalności apostolskiej.

Stowarzyszenie usiłuje współpracować z innymi dziełami apostolskimi Kościoła oraz popierać rozwój form apostolstwa, dostosowanych do potrzeb danego czasu.

Zamierza ono przyczynić się z całą mocą do jedności wszystkich chrześcijan oraz do głoszenia orędzia zbawienia niechrześcijanom, aby Kościół stawał się w ten sposób coraz to bardziej znakiem jedności i zbawienia dla całego świata.

Powszechność środków i dobór prac apostolskich

W dążeniu do swego celu Stowarzyszenie posługuje się wszystkimi środkami, jakie mogą być pomocne w rozszerzaniu, obronie i pogłębianiu życia chrześcijańskiego.

Dlatego w realizacji swojego celu Stowarzyszenie przyznaje pierwszeństwo tym pra-com, które bardziej odpowiadają jego zadaniom i do których wspólnota księży i braci jest, jako taka, bardziej predysponowana. W doborze prac apostolskich daje się ponadto pierwszeństwo tym przedsięwzięciom, które są pilniejsze dla Kościoła, albo też których domagają się konkretne sytuacje miejsca i czasu.

Stowarzyszenie życia apostolskiego

Stowarzyszenie jest wspólnotą życia apostolskiego na prawie papieskim, cieszącą się prawem egzempcji. Członkowie naśladują, na drodze rad ewangelicznych, Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego (por. J 20, 21; Hbr 3, 1).

Włączenie poprzez konsekrację

Członkowie są włączani do Stowarzyszenia poprzez akt konsekracji, w której składają przyrzeczenia: czystości, ubostwa, posłuszeństwa, wytrwania, wspolnoty dóbr i ducha służby.

Braterska wspólnota

Konsekracja zespala wszystkich członków w braterską wspólnotę, w której dają oni świadectwo swojego zjednoczenia w Chrystusie w nadziei, że osiągnie ono doskonałość w powtórnym przyjściu Pana.

Fundamentem: Caritas Christi urgens

Fundamentem Stowarzyszenia jest ?Caritas Christi urget nos?. Ona to przynagla do apostolstwa. Miłość zaś i apostolstwo kształtują styl życia i pracy członków, jak również strukturę i zarząd Stowarzyszenia.

Patronką Maryja, Królowa Apostołów

Patronką Stowarzyszenia i Zjednoczenia jest Maryja, Królowa Apostołów. Jest Ona, po Chrystusie, najdoskonalszym wzorem naszego apostolstwa.

Por. Prawo SAC, Rzym 2007