Misja Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

Krlowa ApostowMisj Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jest oywianie wiary, budzenie wiadomoci apostolskiego powoania i rozpalanie mioci ewangelicznej wrd wszystkich czonkw Ludu Boego, aby jednoczyli si w zadaniu szerzenia tej mioci oraz urzeczywistniania , tak szybko jak to jest moliwe, jednej owczarni pod jednym Pasterzem (por. J 10,16). Dlatego te przyczynia si ono do wsppracy midzy wszystkimi wierzcymi w poszukiwaniu nowych form wsplnot i ewangelizacji. Jest to wsplna misja dla wszystkich czonkw Zjednoczenia, czy to nalecych do instytutw ycia konsekrowanego, czy te dla osb wieckich. Realizuj j poprzez charakterystyczny dla swego stanu i powoania styl ycia i podejmowan dziaalno apostolsk.

Dzieo Zjednoczenia powierzy Pallotti opiece Maryi Krlowej Apostow. By przekonany, e patrzy Ona na nie z upodobaniem, gdy to Ona po Jezusie Chrystusie jest najdoskonalszym wzorem gorliwoci i mioci chrzecijaskiej.

Wzorem dla Zjednoczenia miaa by wsplnota z Wieczernika jerozolimskiego i pierwotnego Kocioa, trwajcego na modlitwie, amaniu chleba i w nauce Apostow.

Postanawiam wyobraa sobie, e w jakimkolwiek bd si znajdowa miejscu, bd wraz ze wszystkimi stworzeniami w Jerozolimskim Wieczerniku, gdzie Apostoowie otrzymali Ducha witego. (w. Wincenty Pallotti)